Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

Nordre Follo kommune er på vei inn i sitt tredje år. De to første årene ble helt annerledes enn vi hadde forventet, da en krevende pandemi kastet om på alle planer.

- Mange ansatte har måttet takle nye oppgaver og endring av arbeidsmåter, samtidig som vi måtte etablere systemer for både testing, smittesporing og vaksinering. Det er imponerende hvordan dette har vært håndtert. Disse erfaringene vil ha stor betydning for hvordan vi møter de utfordringene vi står overfor de neste årene på en god måte, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Les hele økonomi- og handlingsplan her 

Les hele planen i pdf-versjon

Jobbe smartere for gode tjenester

For 2022 er det beregnet i budsjettet at kommunen vil bruke nesten 3,4 milliarder kroner på driften av de ulike tjenestene (netto driftsbudsjett).

De ulike virksomhetsområdene er:

 • Oppvekst og læring – 1,45 milliarder
 • Helse og mestring – 1,1 milliarder
 • Eiendom, by og samfunn – 267 millioner
 • Kultur og inkludering – 238 millioner
 • Administrasjon og styring – 220 millioner
 • Overordnede områder – 131 millioner

Vi må ha en bærekraftig økonomi for å skape en god kommune. Som mange andre kommuner i Norge, har Nordre Follo kommune et stort omstillingsbehov. Vi må omstille for rundt 95 millioner kroner i 2022. I løpet av perioden 2022-2025 må vi omstille for rundt 300 millioner kroner.

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 innebærer at vi kan sette rundt 57 millioner kroner i fond. Det er viktig å bygge opp reserver for å ha en bærekraftig økonomi og for å kunne håndtere uforutsette hendelser.

Forebyggende tiltak og tidlig innsats

Omstilling innebærer at vi må jobbe smartere for å klare å skape gode tjenester også i fremtiden, når andelen eldre øker og økonomien blir mer krevende. Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt få det de trenger når de trenger det, men de grepene vi må ta for å få en bærekraftig økonomi innebærer at det ikke alltid blir slik man er vant til eller forventer.

Omstilling handler om viktig prioritering mellom de ulike formålene og ikke minst en villet omstilling til bedre innrettede tjenester for innbyggerne. Det betyr blant annet at vi legger opp til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og få bistand i kjente omgivelser slik de ønsker det. Samtidig vil det være tilstrekkelig med institusjonsplasser, slik at de som har behov for dette får det.

Innenfor oppvekst og læring skal vi opprettholde kvaliteten på tjenestene og bli enda bedre på samskaping. Dette gjelder særlig på det helsefremmende og det forebyggende området. Vi skal være rustet slik at vi så tidlig som mulig fanger opp de barna som trenger ekstra støtte og bistand for å få en god oppvekst.

Vi jobber aktivt for å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet ligger til grunn for all innsats.

Bruker mye penger på renter og avdrag

Nordre Follo kommune har mye gjeld, høye ambisjoner og et ambisiøst investeringsbudsjett. Vi bruker mye penger på å betale renter og avdrag på lån og det betyr at det blir mindre penger igjen til driften av tjenestene. Med dagens rentenivå vil et ekstra lån på 100 millioner kroner bety seks millioner kroner per år i rente- og avdragsbetaling.

I 2022 er det budsjettert med at kommunen bruker 1,3 milliarder kroner på investeringer. Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2022-2025, viser et investeringsnivå på 5,3 milliarder kroner.     

Noen større investeringer med kostnader i 2022-2025:

 • Magasinet barnehage Finstad 100 mill. ​
 • Ski vest ungdomsskole + flerbrukshall 493 mill. ​
 • Sofiemyr skole 331 mill. ​
 • Kolbotn sentrum, infrastruktur 102 mill. ​
 • Langhusbadet 196 mill. ​
 • Div. Ski sentrum, inkludert avfallsug 796 mill. ​
 • Sykehjem, omsorgsbolig 312 mill. ​
 • Tiltak kommunale bygg 750 mill.
 • Tiltak oppgradering VA 591 mill. ​
 • Vannverket oppgradering 116 mill. ​
 • Tiltak vei og park 98 mill. ​  

Gjennomgang av planlagte investeringer

Med det investeringsnivået som er foreslått, vil kommunen stå overfor store omstillingsbehov de neste årene. Det innebærer at kommunens tjenester må utvikles, og bli mer formåls- og kostnadseffektive.

Ved å bruke byggene bedre og rehabilitere bygg, kan vi også redusere behovet for investeringer, noe som igjen reduserer omstillingsbehovet i driften av tjenestene. 

Kommunedirektøren vil fram mot våren 2022, når ny versjon av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) legges fram, ta en ny gjennomgang av investeringene som er planlagt fra og med 2026. I tillegg vil kommunedirektøren jobbe helhetlig og systematisk for å identifisere prosjekter og tiltak som skal bidra til at kommunen både når målene i kommuneplanen og samtidig oppnår en bærekraftig økonomi.

Klimabudsjett

Økonomi- og handlingsplan inneholder også Nordre Follo kommunes første klimabudsjett. Klimabudsjettet viser hvilke klimatiltak som skal gjennomføres i 2022. Tiltakene i klimabudsjett dekker både direkte og indirekte utslipp, altså både utslipp som skjer innenfor kommunens grenser, og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som resultat av aktiviteter innenfor kommunens grenser.  

Les hele økonomi- og handlingsplan her 

Omstillingstiltak

Det må gjøres omstillingstiltak på alle virksomhetsområder. Noen av de som er foreslått er:

Helse og mestring

Avvikle boligen i Finstadveien 8. Beboerne får tilbud om andre botilbud.

Driftsendringer som overgang til gruppetilbud som kompenserer for mer individrettede tilbud.

Endret tjenestetilbud i forebyggende tjenester. Ved å se kommunens forebyggende tjenester på tvers av virksomhetsområder, vil tjenestene kunne bli mer kostnadseffektive. Omlegging av tjenester ved endringer i flere tilbud, som har sammenheng og er derfor samlet i ett tiltak. Felles for tiltakene er målet om å styrke tjenester som forebygging, habilitering, hjelp i hjemmet (lavt i innsatstrappen), mens man reduserer bruk av uhensiktsmessige bygg og reduserer innsatsen øverst i innsatstrappen, som sykehjemsplasser.

Tiltaket er foreslått med effekt fra 1.6.2022 og består av følgende elementer:

 • Bjørkås sykehjem omdisponeres fra sykehjem til avlastningsbolig. 13 av sykehjemsplassene flyttes til Langhus bo- og servicesenter. 23 plasser avvikles.
 • Avlastningsboligene på Lysnetoppen og Konglestien avvikles og tjenestene flyttes til en av avdelingene som blir ledige på Bjørkås. Dagens tilbud opprettholdes med betydelig reduserte driftskostnader.
 • Mottaksavdelingen på Ski sykehus avvikles. Fire av de syv plassene videreføres som korttidsplasser på Finstadtunet. Tre plasser avvikles.
 • Dobbeltrommene på Greverud gjøres om til enkeltrom. To plasser avvikles.
 • Det tilføres midler for å omgjøre fire langtidsplasser på Solborg til korttidsplasser for demente
 • Tiltaket medfører reduksjon av 32 årsverk og tre lederårsverk.

Kolbotn omsorgsboliger har åpnet de siste leilighetene og den totale kapasiteten på heldøgns omsorg er styrket. Vi vil ha en dekningsgrad på 18,4 prosent, nasjonale anbefalinger angir et nivå mellom 16 og 20 prosent.

Det foreslås en gradvis økning i driftsmidler til hjemmesykepleien fra 2023. Det er beregnet behov for økning av plasser med heldøgnsomsorg i 2025 og behov for økte driftsmidler er lagt inn fra 2025.

Ytterligere reduksjon i lederårsverk som følge av omorganisering i flere virksomheter.

Eiendom og bydrift

Nedstenging av bygg ved Gjedsjø og Skogland, spesialavdelinger til Ingieråsen og Ski ungdomsskoler. Valg av lokalisering vil vektlegge bruk av ledige arealer i bygg som allerede benyttes av andre tjenester i dag. I prosessen vil det legges opp til gode og involverende prosesser som trygger barn og foreldre på at de skal få et godt tilbud, men det kan bli gitt på andre steder og måter enn i dag.

Virksomhet Vei og park er i dag lokalisert på Sofiemyr. Det forslås å samlokalisere virksomhetene Vei og park og Vann og avløp på Drømtorp, eventuelt redusere arealbruk på Sofiemyr.

Mer effektiv utnyttelse av kontorarealene som kommunen disponerer. Innebærer oppsigelse av leie av Rådhussvingen 7 fra mai 2022 og Idrettsveien 16 fra 2024, når kontraktene utløper. 

Oppvekst og læring

Flere tiltak for å videreutvikle barnehager med høy kvalitet innenfor gjeldende økonomiske rammer. Temaer som skal utredes og vurderes de kommende årene er blant annet redusert åpningstid i ferier, der det kan legges til rette for felles tilbud, hensiktsmessig ledelser av barnehagene og mer effektiv saksbehandling ved barnehageopptak og redusert foreldrebetaling.

Reduserte driftsutgifter til barnehage- og skoleadministrasjon, blant annet ved at flere kompetansetiltak gjennomføres lokalt og digitalisering av administrative prosesser. 

Kultur og inkludering

Reduserte årsverk innen en rekke virksomheter gjennom naturlig avgang og omdisponering av oppgaver.   Full oversikt over omstillingstiltakene kan leses i Økonomi- og handlingsplan.    

Politisk behandling

Økonomi- og handlingsplan skal nå til politisk behandling. Kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember 2021.

Les hele økonomi- og handlingsplan her 

Sist endret: 01.11.2022