Ønsker mer miljøvennlige reiser i Ski

Ruter skal starte et pilotprosjekt på Ski stasjon, der de har planer om å teste ut ulike reisemidler som delebiler, elektriske sparkesykler, elektriske sykler og lastesykler. Målet er at flere skal reise mer miljøvennlig.

Ruter planlegger, i samarbeid med Bane NOR Eiendom og Entur, å prøve ut et såkalt mobilitetspunkt på Ski stasjon. Her skal det etter planen etter hvert tilbys delebiler, elektriske sparkesykler, elektriske sykler og lastesykler. Disse transportmidlene skal dekke ulike reisebehov, som sammen med kollektivtrafikken gjør det mulig å reise mer miljøvennlig.

Torsdag 18. mars presenterte Ruter pilotprosjektet for Nordre Follos folkevalgte i formannskapsmøtet. Se presentasjonen i opptaket

Undersøker folks reisemønstre 

Ruter legger vekt på å få et tilbud av elektriske sparkesykler som gir et ryddig bybilde og ikke kommer i konflikt med trafikksikkerhet og fremkommelighet for andre trafikantgrupper.  Tilbudet er derfor planlagt regulert med blant annet oppmerkede parkeringsplasser, soner med nedsatt fart og soner uten ferdsel i Ski sentrum. Dette er et pilotprosjekt, som betyr at Ruter tester ut nye løsninger.   

Ruter ønsker tett dialog med kommunen om hvordan piloten kan innrettes, slik at man sikrer et optimalt tilbud.

Ruter ønsker særlig å lære mer om hvordan tilrettelegging for mobilitetspunkter nær skinnegående transport påvirker reisemønster og bidrar til at folk velger mer miljøvennlige reisevalg. De har lignende prosjekter på Filipstad i Oslo og i Bærum.

Ønsker mindre bilbruk i sentrum

Det er et nasjonalt mål at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange – det såkalte nullvekstmålet. Denne målsetningen er også godt forankret i kommuneplanen til Nordre Follo. For å få flere til å velge å reise kollektivt, sykle eller gå er det vesentlig at dette oppleves effektivt, enkelt og attraktivt. Det planlagte tilbudet på Ski stasjon kan bidra til at flere lar være å kjøre bil til Ski sentrum.

Erfaring og lærdom fra mobilitetspunktet på Ski stasjon kan også brukes i videre arbeid med å planlegge og legge til rette for et sømløst og godt mobilitetstilbud for innbyggerne i hele kommunen.

Det er planlagt for oppstart våren 2021, men nøyaktig tidspunkt vil avhenge av blant annet smittesituasjonen.

Sist endret: 19.03.2021