Ny klima- og energiplan

Den nylig vedtatte temaplanen for klima og energi viser retningen for klimaarbeidet i kommunen. Målet for Nordre Follo kommune som samfunn er å redusere 55 prosent av de direkte klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2009.

Planen beskriver dagens status og setter opp delmål og ønskede resultater for klimaarbeidet. Planen presenterer også mulige tiltak og oppdrag for å nå delmålene.

Les klima- og energiplanen her.

Innsatsområdene

Temaplanen beskriver status, tiltak og oppdrag innenfor følgende innsatsområder:

  • mobilitet og arealbruk
  • bygg, anlegg og energi
  • forbruk, gjenbruk og gjenvinning
  • landbruk
  • klimakommunikasjon og samskaping

De indirekte utslippene skal ned med 20 prosent. Nordre Follo kommune som organisasjon skal redusere sine direkte utslipp med 50 prosent innen 2025 sammenlignet med 2020.

Jobber med klimabudsjett

Kommunen jobber for tiden med et klimabudsjett for 2022. I arbeidet med klimabudsjett skal de mulige tiltakene i klima- og energiplanen bli konkretisert, og der det er mulig bli vurdert ut fra klimaeffekt og kostnader. Den vurderingen vil resultere i en liste med prioriterte tiltak og oppdrag. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens strategi- og handlingsplan.

I kommuneplanen for Nordre Follo slås det fast at Nordre Follo skal redusere det direkte klimagassutslippet med 55 prosent innen 2030 og at Nordre Follo skal være klimanøytral.

Planprosessen

Arbeidet med temaplan for klima og energi startet opp høsten 2019. Til tross for utfordringene knyttet til korona ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess som involverte både kommunens administrasjon, politikere, barn og unge, næringsliv og frivillige foreninger. Planen lå ute på høring i seks uker høsten 2020, og ble vedtatt av kommunestyret 17. februar 2021.

Planens bakgrunn

Den nye klima- og energiplanen for Nordre Follo bygger på Oppegård kommunes klima- og energiplan (2011–2016) og Ski kommunes klima- og energiplan (2016– 2020) med tilhørende handlingsprogram og klimabudsjett. I tillegg følger planen opp føringene fra regional plan for klima og energi i Akershus (Akershus Fylkeskommune, 2018).

Sist endret: 11.03.2021