Jobber for å styrke tilliten i Nordre Follo kommune

En fersk rapport viser at Nordre Follo kommune scorer lavere enn gjennomsnittet når det gjelder tillit mellom politikere og administrasjon og tillit mellom de folkevalgte. – Vi er allerede i gang med arbeidet for å bedre dette, sier ordfører og kommunedirektør.  

Nordre Follo kommune deltar i forskningsprosjektet «Den samskapende kommune» sammen med Stad kommune, Telemarksforsking og Tinkr. 

Formålet med prosjektet er å løse de sammensatte og komplekse samfunnsutfordringene som kommune-Norge, og Nordre Follo, står overfor. Det vil være en trangere økonomi, økte forventninger fra innbyggere og utfordringer som må løses på tvers av tjenestene.

Prosjektets hovedmål er å skape en samarbeids- og endringskultur der kommunen i større grad skal involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av kommunen.

Godt grunnlag for videre arbeid 

Tillit er en forutsetning for å lykkes med samskaping. Telemarksforsking gjennomførte høsten 2020 en tillitsundersøkelse blant folkevalgte, innbyggere, ansatte, næringsliv og representanter fra frivilligheten i kommunen.

– Den gir et godt utgangspunkt for hvor vi står og hvilke utfordringer og muligheter vi står foran. Vi tar funnene på alvor, og prosjektet gir et godt grunnlag for å jobbe systematisk med å bygge tillit, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Undersøkelsen viser at Nordre Follo kommune scorer lavere enn gjennomsnittet på tillit målt mot andre kommuner. Dette gjelder tillitsforholdet mellom politikerne og næringslivet og mellom ansatte og politikere i kommunen. I tillegg viser undersøkelsen at politikere i Nordre Follo har lav tillit seg imellom. 

Verdifullt å få fram utfordringer

Det er også noen lyspunkter i undersøkelsen. Nordre Follo scorer høyere enn gjennomsnittet på at kommunens ansatte ønsker å gjøre en god jobb og de frivillige i kommunen ønsker å bidra til samfunnsutviklingen

– Det er viktig at vi har gjort denne undersøkelsen. Det er bra at vi får dette fram, slik at vi får identifisert hva vi skal ta tak i, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Ordfører Hanne Opdan mener det er verdfullt å få belyst viktige forhold rundt samspillet mellom folkevalgte, administrasjonen, frivilligheten og næringslivet. 

Klar over at vi måtte bygge tillit

– Vi var klar over at vi måtte bygge opp tillit da vi ble en ny kommune. Vi har allerede gjort flere tiltak som folkevalgtsamlinger, vedtatt en arbeidsgiverstrategi, tettere kontakt med frivilligheten gjennom både idrettsråd og musikkråd, og vi har rekruttert en næringsrådgiver som har som hovedoppgave å styrke kontakten og samarbeidet med utbyggere og næringsråd, sier Opdan.

Hun understreker at tillit er viktig for arbeidet med å skape gode lokalsamfunn der vi ønsker tett samarbeid mellom alle aktørene i kommunen.

– Det tar tid å bygge tillit, men vi tar dette på alvor og arbeidet har allerede startet. Alle må gå i seg selv, ta ansvar for hvordan man opptrer, snakker om og behandler andre, sier Opdan.

Avhengig av å jobbe sammen

Henriksen sier de ønsker å bygge en samlet kommune med tillit til hverandre.  

– Det er viktig for å kunne skape god utvikling og gode lokalsamfunn, som er attraktive for de som allerede bor og jobber her, og for nye innbyggere og næringsliv. Det er ikke mulig å lykkes alene. Vi må samarbeide for å lykkes med å bygge de best mulige lokalsamfunn, sier Henriksen. 

Tillit skapes i samhandling

– Tillit må skapes i samhandling med hverandre, når vi omgås hverandre og jobber sammen, så bygger vi trygghet og tillit. Vi må alle gjøre vår del. Vi har ulike roller og har tro på at dette kommer på plass gjennom nitidig arbeid, sier Opdan.

Undersøkelsen har en svarprosent på rundt 60 % for både politikere og kommunale ledere. Svarprosenten fra lag og foreninger er på 37 %. Når det gjelder næringslivet, er svarprosenten svært lav, rundt 8 prosent. Undersøkelsen ble gjort det første året som ny kommune, under en pandemi, og det er viktig å se resultatene i sammenheng med det.

Les hele rapporten:   

Tillitsmåling Nordre Follo

Telemarksforsking

 

Sist endret: 17.03.2021