Varslingsak i Psykisk helse og rus ferdigbehandlet

I februar 2021 varslet ansatte ved en avdeling i virksomhet Psykisk helse og rus om det de mente var kritikkverdige forhold. Varslingsmottaket har nå, etter mange samtaler og vurdering av en rekke dokumenter i saken, sluttført sin rapport.

Varselet er rettet mot ulike ledernivåer i organisasjonen, samt nøkkelfunksjoner som HR og tillitsvalgtapparatet og gjelder påstått trakassering av ansatte ved avdelingen i perioden høsten 2020 til dags dato.

Varslerne har varslet i kraft av å være direkte berørte, indirekte berørte og vitner, eller ved at de på annen måte har kjennskap til det de anfører som kritikkverdige forhold og sin varslingsplikt. 

Ut fra samtaler og dokumentasjon i saken, opplever varslingsmottaket at varselet har sin bakgrunn i en pågående konflikt ved avdelingen som ikke er avsluttet. Konflikten har røtter tilbake til 2018/2019 og omhandler bytte av ledelse og endret organisering av tjenester.

Krevende for alle parter

Varslingsmottaket har i denne saken bestått av assisterende kommunedirektør Jane S. Aurlien, leder for Juridisk avdeling Anne Heidi Wold og hovedverneombud Anne Turid Strat.

- Dette har vært en krevende sak å behandle, på lik linje med alle varslingssaker. Det er krevende for de som har varslet, for de som har fått varsel mot seg og også for brukere av tjenester som opplever å bli berørt av saken, sier leder av varslingsmottaket og assisterende kommunedirektør Jane Short Aurlien.

Hun sier videre at det har tatt tid å behandle saken.
- Det skyldes både sakens art og omfang kombinert med at varlingsmottaket har bestått av personer med sentrale og travle nøkkelposisjoner i kommunen som også jobber med flere ulike varslingssaker samtidig, sier Aurlien.


Individuelle samtaler og dokumentasjon

- Vi har hatt mange individuelle samtaler med personer som representerer de ulike sider av saken. Det er kun gjennomført samtaler med de som har varslet og ikke blant øvrige ansatte på avdelingen. Vi fant at varslerne har litt ulike nyanser i oppfatninger og synspunkter. I sluttrapporten er det likevel ikke lagt vekt på å skille mellom hvem og hvor mange som har gitt uttrykk for de ulike synspunktene, da alle stiller seg bak hovedinnholdet i varselet. Mye dokumentasjon er også lagt til grunn i behandling av saken, sier Aurlien.  

Vurderer alle varslingspunkter nøye

I sluttrapporten tar varslingsmottaket for seg til sammen syv varslingspunkter. De beskrives detaljert og varslingsmottaket skriver sin vurdering under hvert punkt. Blant punktene er «Ledelsesutøvelse», «Ledelse og aktiv rolle», «Mistillit» og «Gjengjeldelse».
 

Konklusjon – ikke i strid med arbeidsmiljøloven

Ut fra varslingsmottakets informasjon ser lederes styringsrett ut til å være benyttet etter forsvarlig saksbehandling etter medvirkning og i samråd med parter som HR og NAV Arbeidslivssenter. Konflikten håndteres nå på kommunalsjefnivå i samarbeid med HR.

Varslingsmottaket har i sine samtaler avdekket uønskede enkelthendelser i saken. Likevel er disse ikke av et slik omfang at de fremstår som kritikkverdige forhold og trakassering fra arbeidsgivers side i tråd med Arbeidsmiljølovens § 2 A-1. Ansatte må imidlertid akseptere at arbeidsgiver påpeker hvem som har hvilket ansvar og fullmakter innenfor virksomheten.

Sluttrapporten konkluderer med at de ikke kan se at ledere har behandlet ansatte ved avdelingen i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Varslingsmottaket kan ikke se at det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet, § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling eller § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Anbefaling til videre oppfølging

Varslingsmottaket ber kommunalsjef om at pågående konflikt håndteres i tråd med kommunens retningslinjer og om at det iverksettes tiltak for å bedre kommunikasjonsform mellom ledere og ansatte.

Videre skal kommunens praksis med hensyn til møteinnkallinger, og hvorvidt ansatte bør få mer detaljert kunnskap om agenda i møteinnkallingene, slik at de gjøres i stand til å forberede seg og vurdere behov for å ta med en tillitsperson til møtet.

Det bør vurderes å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse ved Psykisk helse og rus, gjerne med ekstern bistand. Det bør også vurderes å gjennomføre en bred evaluering av partssamarbeidet i virksomheten, for å sikre at prosesser knyttet til omstilling og omorganisering er forankret og begrunnet blant personalet.

Tar alle varsler på alvor

Aurlien sier kommunen tar alle varslingssaker på alvor. Hun sier videre at det i slike saker ofte er en eller flere parter som kan oppleve seg urettferdig behandlet, eller ikke ha nådd frem med sin sak, når varselet er ferdigbehandlet.

- Det har vi full forståelse for, men er samtidig trygge på at vi har gjort et grundig arbeid, sier Short Aurlien.

- Varslingsmuligheten og varslingsapparatet er så viktig, men også noe av det vanskeligste vi jobber med i kommunen fordi det handler om medmennesker, avslutter Aurlien.  

 

Sist endret: 10.05.2021