Trygge lokalsamfunn

Nordre Follo skal godkjennes som Trygt lokalsamfunn, noe som innebærer å arbeide langsiktig og systematisk med å forebygge skader og ulykker.

Trygge lokalsamfunn krever tverrfaglig samarbeid mellom alle fag og kommunalområder. Arbeidet skal bygge på kunnskap om helsetilstand i befolkningen og faktorer som påvirker befolkningens helse. Vi vil synliggjøre sammenhengen mellom de ulike delene av sikkerhetsarbeidet og det generelle folkehelsearbeidet i kommunen.

Safe community

Trygge lokalsamfunn er tuftet på det internasjonale arbeidet Safe community, som er anbefalt av WHO. I Norge har Skadeforebyggende forum ansvaret for å være pådriver og følge opp utviklingen av Trygge lokalsamfunn. Det er utviklet en norsk plattform for arbeidet til hjelpe for kommuner som ønsker godkjenning. Åtte kriterier er felles for alle Trygge lokalsamfunn.  

Søker om godkjenning

Kommunen skal nå søke om godkjenning, noe som er en milepæl i arbeidet. Søknaden består av en kommuneprofil, en risikoprofil og en sikkerhetsprofil. Det skal vedtas satsningsområder og rapporteres årlig til kommunestyret og Skadeforebyggende forum.

Vedtak i Fellesnemnda for Nordre Follo

Fellesnemda for Nordre Follo kommune vedtok 4. juni 2019 sak 43/19 at «Nordre Follo kommune viderefører Ski kommune sitt arbeid som «Trygt lokalsamfunn» og vil arbeide etter kriteriene for å få resertifisering». 

Arbeidet er forankret i Kommuneplanen for Nordre Follo 2019- 2030 og arbeidet startet opp i oktober 2020.

Sist endret: 31.05.2021