Stort behov for omstilling i kommunen

Kommunedirektøren har lagt fram forslag til investeringer for de neste 20 årene, i «Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan». Nivået for investeringer er høyt og vil føre til stort behov for omstilling. Planen skal nå til behandling hos politikerne.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) er laget for å vise hvilke investeringer som vil være nødvendig de neste 20 årene for å møte de økte behovene i Nordre Follo. Kommunen får økte behov på grunn av befolkningsvekst, demografisk utvikling med stadig flere eldre, og endrede krav til kommunen. Samtidig har kommunen et stort behov for å rehabilitere og bygge om flere bygg.

Planen danner et viktig utgangspunkt for planlegging og prioritering av kommunens satsninger og bruk av ressurser. Nordre Follo har krevende økonomiske rammevilkår og et høyt ambisjonsnivå og det er derfor nødvendig å prioritere.

Les hele dokumentet. 

Se sakspapirene til politiske møter i juni. 

Mye penger går til renter og avdrag

Kommunedirektøren skriver at investeringsnivået er bekymringsfullt høyt og mange av investeringene kommer de neste fire årene. Nordre Follo har høy gjeld og bruker dermed mye penger på å betale renter og avdrag. Dette fører til at vi får mindre penger til det daglige tjenestetilbudet. Kommunen vil ha et omstillingsbehov som stiger fram mot 2027, hvor det er på totalt 450 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2021.

For å håndtere omstillingsbehovet på en god og bærekraftig måte må kommunen ta langsiktige grep. Det innebærer at kommunens tjenester må utvikles, og bli mer formåls- og kostnadseffektive. Som en konsekvens av dette kan innbyggere oppleve å få et redusert tjenestetilbud. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom kostnader og kvalitet.

Muligheter for å bruke bygg bedre

Det er også muligheter for å redusere behovet for framtidige investeringer. Nordre Follo har mye areal i bygg. Ved å bruke byggene på best mulig måte og rehabilitere bygg, kan man redusere behovet for å bygge nytt. Lavere investeringer betyr mindre penger brukt på renter og avdrag og mer penger til det daglige tjenestetilbudet.

Kommunedirektøren vil fortsette å jobbe for å identifisere prosjekter og tiltak som skal bidra til at kommunen både når målene i kommuneplanen og samtidig oppnår en bærekraftig økonomi. Forslag til prosjekter og tiltak som skal bidra til å oppnå kommunens omstillingsbehov vil bli forelagt kommunestyret i kommunedirektørens forslag til Strategi- og handlingsplan 2022-2025, i desember 2021.

Våren 2022 vil kommunedirektøren legge fram en ny versjon av LDIP med en ny gjennomgang av investeringene som er planlagt fra og med 2026.

Sist endret: 28.05.2021