Kommunestyret vedtok bygging av skole og svømmehall

Ny Sofiemyr barneskole skal bygges på tomten som var tiltenkt Fram ungdomsskole, og kommunen skal selv bygge ny svømmehall på Langhus. Les mer om sakene som ble behandlet i kommunestyret 5. mai.

Kommunestyret behandlet en rekke saker på møtet onsdag 5. mai. Blant andre kommunal garanti til Kolbotn idrettslag, innbyggerdrevet urbant landbruk, eiendomssalg, el-bysykkelordning og temaplan for psykisk helse og rus.

Se alle sakspapirene og møteprotokoll her

Opptak av hele møtet kan sees her

Unngår å bygge på dagens skoletomt

Kommunestyret vedtok 17. juni 2020 å bygge ny barneskole på Sofiemyr på eksisterende skoletomt. Under arbeidet med å utrede prosjektet, kom ideen om å heller bygge skolen på nabotomten, som i Oppegård kommune var planlagt brukt til Fram ungdomsskole. Tomten er ledig etter at Fram ungdomsskole-prosjektet ble utsatt på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Ved å bygge barneskolen på denne tomten unngår man å måtte bygge skole i skolegården samtidig som barneskolen er i drift. Det er også god økonomi og framdrift i dette alternativet.

Skolen skal dimensjoneres for fire paralleller for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole. Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise i fase 1 med opsjon på å gå videre med samspill i fase 2. Skolen er planlagt klart til å tas i bruk høsten 2023.

Les mer om saken i møteprotokollen.

Svømmehall innen utgangen av 2023

Kommunestyret vedtok også at ny svømmehall på Langhus skal realiseres i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2023. Det skal bygges et kostnadseffektivt svømmeanlegg med konkurransemål 25x21m, inndelt i åtte baner med bredde 2,5m.

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og andre besøkende, samt svømmestevner. Svømmehallen skal bygges med høye miljøambisjoner, lave klimagassutslipp og samtidig bidra positivt til stedsutviklingen samlet sett.

Forprosjekt, usikkerhetsanalyse, samt plan for gjennomføring og anbudskonkurranse fremmes til politisk behandling høst/vinter 2021/2022. Foreløpig brutto kostnadsramme for det foreslåtte prosjektet settes til 200 millioner kroner fra vedtak i mai 2021. Forslag til endelig kostnadsramme legges fram til politisk beslutning etter fullført forprosjekt.

Les saksprotokollen her. 

Planlegger ny flerbrukshall

I tillegg vedtok kommunestyret at det skal bygges en ny flerbrukshall på Langhus, til erstatning for turnhallen som rives i 2022. Den skal konkretiseres i arbeidet med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), som legges fram for politisk behandling i juni 2021.

Opsjon på bygging av ny flerbrukshall vurderes inn i anbudskonkurranse for svømmehall. Kommunen skal også vurdere om et offentlig-privat samarbeid (OPS) eller annen finansiell samarbeidsavtale med private aktører kan etableres i utviklingen av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark, og slik bidra til raskere realisering av flerbrukshall. Kommunen skal samarbeide med idretten på Langhus, og realisering av hall kan skje i samarbeid med idretten.

Sist endret: 06.05.2021