Besøksrapport om menneskerettigheter på sykehjem

På oppdrag fra Stortinget gjennomfører Sivilombudsmannen undersøkelser ved flere ulike institusjoner i Norge. I oktober 2020 besøkte de Høyås bo- og rehabiliteringssenter i vår kommune.

Sivilombudsmannens undersøkelser har et forebyggende mandat. Formålet med besøkene er å undersøke faktorer som øker risiko for tortur eller umenneskelig behandling. Sivilombudsmannen undersøker fysiske forhold, opplæring, ressurser, ledelse og institusjonskultur. De besøker ulike institusjoner som fengsler, psykiske helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Første avdeling i Norge som fikk besøk

I oktober 2020 var turen kommet til skjermede avdelinger på sykehjem. Demensavdelingen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter var landets første avdeling som fikk besøk.

Sivilombudsmannen er gitt tilgang til alle steder hvor personer er fratatt eller kan bli fratatt friheten. De har snakket med ansatte, beboere og pårørende. Sivilombudsmannen har gjort et grundig arbeid og tegner et bilde av situasjonen høsten 2020.

Gir anbefalinger til forbedring

Rapporten har en alvorlig overskrift: «Tortur og umenneskelig behandling». Det er ikke funnet tegn på tortur eller umenneskelig behandling, men anbefalingene peker på mangler i strukturen og dokumentasjon omkring beboerne ved behov for frihetsbegrensende tiltak.

Rapporten sier samtidig at beboerne behandles med respekt, og at de ansatte ved enheten har pasientenes selvbestemmelse og medvirkning i hverdagen i fokus. Pårørende opplever også i stor grad at beboerne er godt ivaretatt.

En viktig undersøkelse for Nordre Follo – og alle sykehjem i Norge

Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan sier at det er viktig at noen ser på arbeidet vårt utenfra, og at dette gir oss en mulighet til å bli bedre.

– Dette er alltid nyttig når noen ser på arbeidet vårt utenfra og vi skal alltid jobbe for å bli bedre. Så forventer jeg at både vi og Stortinget bruker kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten til å se på hvordan vi kan styrke systemer, fagkompetanse og ressurser innenfor disse tjenesteområdene, sier Opdan.

Pasienters rettigheter og sikkerhet

Nordre Follo har i kommunens kvalitetsmelding for helse og omsorg varslet en full gjennomgang av alle rutiner og et omfattende arbeid for å styrke strukturen og pasientsikkerheten i ny kommune. Dette arbeidet har blitt noe forsinket på grunn av koronasituasjonen, men er nå godt i gang. Tillitsvalgte er også sentrale i dette arbeidet.

– De ansatte i pleie- og omsorgstjenestene står daglig i krevende prioriteringer, hvor tilstedeværelsen for pasienten vil være det viktigste å sørge for. Samtidig skal vi ivareta dokumentasjonskravene, og her peker besøket fra Sivilombudsmannen på flere områder for forbedring, sier Anette Bøen Sigtun, som skal lede forbedringsarbeidet etter Sivilombudsmannens besøksrapport i Nordre Follo kommune.

– Helsepersonellet kjenner pasientene godt, og rapporten forsterker inntrykket av at det er mye taus kunnskap som burde vært nedfelt i dokumentasjonen for å kvalitetssikre god samhandling mellom helsepersonell. Dette vil være en sentral del i arbeidet fremover med anbefalingene fra Sivilombudsmannen, understreker Bøen Sigtun.

Jobber hver dag med at våre beboere skal ha det bra

Virksomhetsleder ved Høyås Kristine Lund skal utnytte kunnskapsgrunnlaget i rapporten, der både ansatte og pårørende har deltatt, i kvalitetsarbeidet videre.

– Vi som jobber i pleie og omsorg er vant med systematisk kvalitetsarbeid og er glad for alle forbedringspunkter for at våre beboere og pasienter skal ha det bra – og få det bedre. Det er det vi jobber for og med hver dag. Så er jeg også glad for at vi tar med oss alle sykehjemmene våre i arbeidet med oppfølgingen av Sivilombudsmannens undersøkelse, sier Lund.

Tar funnene på største alvor og tar dem med i kvalitetsarbeidet

Kommunalsjef for helse og mestring, Marit Janne Kronborg understreker at undersøkelsen tas på største alvor. – Kommunen har fått flere anbefalinger til forbedring, og vil følge opp alle disse og bringe dem inn i kvalitetsarbeidet. Vi har besluttet at dette skal gjelde alle sykehjemmene i kommunen, sier Kronborg.

– Det er viktig å få frem at Sivilombudsmannen ikke har funnet tortur eller umenneskelig behandling på Høyås. Besøket viser at ansatte på demensavdelingene viser respekt og omsorg for pasientene, og majoriteten av de pårørende opplever at beboerne er godt ivaretatt, understreker hun.

– Det er også viktig å understreke at resultatene i denne rapporten ikke er knyttet til kommunesammenslåing eller omstillingsarbeid i forbindelse med strategi og handlingsplan, understreker Kronborg. Dette handler om en demensavdeling på ett av våre sykehjem, og er aktuell for alle tilsvarende virksomheter i kommunen vår og i hele landet. Kunnskapen herfra vil gi oss både lokal og nasjonal viktig kunnskap, sier Kronborg.

Les Sivilombudsmannens sak med rapport:

Første rapport fra sivilombudsmannens besøk ved sykehjem

Sist endret: 06.05.2021