Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd

Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd har i dag vedtatt samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen.

Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har tidligere i år vedtatt samme avtale. Dermed har alle de seks Follo-kommunene sluttet seg til samarbeidsavtalen om å videreføre det politiske regionale samarbeidet for å styrke og synliggjøre Follo som en bærekraftig og attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo.

Rådets formelle navn skal være Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen. Det betyr at regionrådets navn ikke lenger er Follorådet.

Skal bidra til å utvikle regionen

Folloregionen skal bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til enhver tid gjeldende strategidokument. Folloregionen skal arbeide for utvikling av regionen gjennom forpliktende samarbeid og ivareta interessene til regionen overfor fylket, staten og andre organer på regionalt og nasjonalt nivå.

Videreføring av Follorådet

Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen) stiftes i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Folloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring av samarbeidet mellom kommunene i Follo (Follorådet). Follorådet opphører samtidig, men dette får ingen praktiske konsekvenser i og med at samarbeidet videreføres. Nordre Follo kommune vil som tidligere ivareta arbeidsgiveransvar for sekretariatet, samt ha arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvaret for Folloregionen IPR.

Det skal nå utarbeides et strategidokument som konkretiserer Folloregionens mål og oppgaver, og dette vil bli vedtatt av representantskapet høsten 2021.

Sist endret: 11.06.2021