Kort fra kommunestyret 16. juni

Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.

Les alle sakspapirene fra møtet. 

Se hele møtet i opptak. 

2020 var det første driftsåret for Nordre Follo kommune. Kommunedirektøren beskriver i årsberetningen hvordan koronapandemien har stilt kommunen overfor store utfordringer og rammet alle tjenesteområder og virksomheter i kommunen. Planer og utviklingsarbeid ble satt på vent da Norge stengte ned i mars 2020.

Kommunen har høy gjeld

Årsregnskapet viser at Nordre Follo kommune fikk et netto driftsresultat på 44,3 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av driftsinntektene, i 2020. Dette er langt bedre enn ventet ved inngangen til 2020. I opprinnelig budsjett var det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 150 mill. kroner.

I 2020 ble det avsatt netto 16,8 millioner kroner til bundne driftsfond, mens avsetningen til ubundne driftsfond kom på netto 63,8 millioner kroner.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden for Nordre Follo kommune var ved utgangen av 2020 på 117,6 prosent. Nordre Follo har en høy gjeldsgrad sammenlignet med lignende kommuner.

Høy gjeld betyr at mye av kommunens midler må brukes til å betale renter og avdrag på lån og det blir dermed mindre penger til å bruke på driften av kommunens tjenester. Gjeldsgraden vil fortsette å øke de neste årene med de investeringene som er vedtatt og ligger inne i Strategi- og handlingsplan 2021-2024.

Årsberetning og årsregnskap for 2020 ble vedtatt enstemmig.

Vedtok økonomiske rammer for 2022

Kommunestyret behandlet også Mål- og rammesak for 2022 og her vedtok de rammene som skal legges til grunn for videre arbeid med Strategi- og handlingsplan 2022-2025, her inkludert budsjettet for 2022.

Kommunedirektøren skriver at Nordre Follo opplever et tydelig press på økonomien og står i en løpende omstilling av tjenester og tilpasning av budsjettrammer til en strammere økonomisk hverdag. Kommunens tilgang på ressurser er begrenset, det er derfor ikke mulig å gjennomføre alle ønskede tiltak.

Økonomiplanlegging må gjøres på en slik måte at kommunens ressurser fordeles på en mest mulig effektiv måte for å nå de vedtatte målene. Smart og bevisst bruk av ressurser er nødvendig for å sikre at handlingsrommet blir utnyttet best mulig.

Kommunedirektøren anser det som nødvendig å fortsette arbeidet med omstilling av tjenestene til et forsvarlig nivå. Kommunestyret vedtok imidlertid at kommunedirektøren skal se på mulighetene for å redusere omstillingskravet innen pleie og omsorg frem mot fremleggelsen av neste SHP, i desember 2021.

Pandemien preger årsberetningen

Årsberetningen beskriver driften i kommunens tjenester og hvordan det har gått under pandemien.

For skolene rapporteres det blant om erfaringene med digital undervisning, som har vært positiv for enkelte elever, men svært vanskelig for andre. Det har vært økt pågang til PPT (praktisk-pedagogisk tjeneste) under hele pandemien og skolehelsetjenesten melder om økning i henvendelser knyttet til psykisk helse og mange barn, unge og foresatte sliter.

Den samfunnsmedisinske kompetansen og kapasiteten i kommunen ble utfordret og raskt adressert. Kommuneoverlegefunksjonen ble styrket og vaktordninger innenfor legetjenesten innført for å sikre kvalitet i arbeidet. Legetjenester og legevakt har opplevd et stort trykk.

Det har i hele perioden vært stadig økende krav til testing, smittesporing, informasjonsarbeid, distribusjon av smittevernutstyr, operativt smittevern i form av kontroll/tilsyn, oppfølging av karantene/isolasjon med mer (TISK). Dette er omfattende oppgaver som har kommet i tillegg til kommunens øvrige tjenester. For å løse dette har vi både måttet omorganisere og tilføre vesentlige ressurser. Dette arbeidet er i praksis organisert av egne virksomheter.

Vanskelig å tallfeste koronaregnskap

Samlet sett viser koronaregnskapet at Nordre Follo har hatt netto utgifter på 5,8 mill. kroner knyttet til pandemien i 2020. Rammetilskudd og ekstrabevilgninger fra regjeringen på 114,3 mill. kroner er spesifisert på regjeringens hjemmesider. Alle øremerkede midler er ikke brukt opp i 2020. Dette gjelder ekstrabevilgninger som er øremerket til vedlikehold og til kommunale næringsfond. Disse midlene er derfor avsatt til bruk i 2021.

I tillegg er det flere indirekte forhold som påvirker koronaregnskapet, men som ikke er tatt med i regnestykket da det ikke er mulig å tallfeste hva som skyldes koronapandemien og hva kostnaden ville vært i et ordinært driftsår. At 2020 er Nordre Follo kommunes første ordinære driftsår, slik at man ikke har direkte sammenligningstall, kompliserer dette bildet ytterligere

Koronapandemien har preget og vil fortsatt prege arbeidet som utføres i kommunen. Pandemien påvirker både tjenesteytingen og økonomien. Kommunedirektøren vil fortsatt understreke at kommunen per i dag ikke har oversikt over de totale merkostnadene og mindreinntektene koronapandemien vil gi for Nordre Follo kommune.

Jobber videre med å redusere investeringer

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan ble også behandlet. Kommunestyret vedtok at denne skal legges til grunn for prioriteringene i arbeidet med Strategi- og handlingsplan 2022-2025 og omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft. Vedtak om de konkrete investeringene og bevilling av penger, vil skje i kommunestyrets budsjettbehandlinger.

Kommunestyret vedtok også at kommunedirektøren skal jobbe videre med å redusere kommunens investeringsnivå, ved å øke arealeffektiviteten, det vil si sørge for at kommunens bygg brukes mest mulig effektivt.

Kommunedirektøren bes om å se på muligheten for å etablere tilpassede boliger med omsorgsbase. De vedtok også et punkt om at opsjon på bygging av ny flerbrukshall på Langhus vurderes inn i anbudskonkurranse for svømmehall.

Og at kommunen skal vurdere om et offentlig-privat samarbeid (OPS) eller annen finansiell samarbeidsavtale med private aktører kan etableres i utviklingen av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark, og slik bidra til raskere realisering av flerbrukshall. Kommunen skal samarbeide med idretten på Langhus, og realisering av hall kan skje i samarbeid med idretten.

Kommunedirektøren skal legge fram en ny versjon av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for kommunestyret våren 2022.

Les alle sakspapirer fra møtet her. Fullstendig protokoll blir klar i løpet av torsdag 17. juni.

Opptak av møtet kan sees her.

 

 

Sist endret: 17.06.2021