Geoteknisk undersøkelse i Theodor Hansens vei

I forbindelse med arbeider langs Theodor Hansens vei i Veslebukta, oppsto det sprekker i torvmasser inne på anleggsområdet. Arbeidene ble umiddelbart stanset.

Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse som viser at områdestabiliteten er ivaretatt.

Solon som utbygger stanset umiddelbart arbeidene i området da det ble observert sprekker i torvmasser 10. juni og kontaktet geotekniker i Sweco. Nordre Follo kommunen ble også informert samme dag. Det viktige var å få bekreftet at områdestabiliteten var ivaretatt.

Vurderinger og konklusjoner

Kommunen fikk følgende direkte bekreftelse fra geotekniker i Sweco:

«De observerte bevegelsene var lokale og begrenset til torvmassene langs veien. Det finnes ikke tegn til noen bevegelser i underliggende leire. Det er ikke observert bunnoppressing foran sprekkene eller instabilitet andre steder i området. Områdestabiliteten regnes som ivaretatt.»

«Det er ikke fare for kvikkleireskred eller store utglidninger som følge av de pågående veiarbeidene. Eksisterende torvmasser under veien erstattes med lettere og bedre masser. Geotekniker i Sweco prosjekterer og følger opp arbeidene.»

Ikke registrert noen bevegelser i grunnen

I løpet av helgen har Solons entreprenør utført innmåling av kontrollpunkter langs Theodor Hansens vei. De har ikke registrert noe bevegelse i grunnen. Det vil i forbindelse med omlegging av Theodor Hansens vei fremover bli foretatt prøvegraving før grunnarbeidene under veien starter.

Videre oppfølging fra kommunen

Kommunen fulgte opp overfor utbygger med ønske om at området ble observert gjennom helgen. Dette fikk vi bekreftelse på at ville bli gjort. Kopi av sluttrapport fra geotekniker vil også bli oversendt kommunen når denne foreligger etter prøvegraving.

I byggesaken som pågår for Veslebukta vil det bli etterspurt ytterligere grunnundersøkelser.

Sist endret: 15.06.2021