Skal utrede alternativ bruk av Kolbotn skole

Det siste året har rådmannen jobbet med å se på det samlede behovet for skoleplasser og skolebygg i hele kommunen og hvordan byggene kan brukes best mulig.

Som en del av dette arbeidet skal det nå utredes mulig alternativ bruk av Kolbotn skole.

Arbeidet er en del av den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) for Nordre Follo, der man ser på behov og analyser for alle formålsbygg, som idrettsanlegg, barnehager, skoler og sykehjem. En samlet plan som viser hvilke investeringer kommunen har behov for på lang sikt, skal presenteres i kommunestyret i juni 2021.  

På grunn av at Kolbotn skole bygges med stor overkapasitet er det behov for å se på muligheten for alternativ bruk av skolen. Dette kan ikke vente til den samlede planen legges fram i juni fordi byggingen av skolen allerede er i gang. Det er viktig å få avklaringer på plass så snart som mulig for ikke å forsinke byggeprosessen. 

Dagens situasjon 

Kolbotn skole er ferdig bygget/rehabilitert ved utgangen av 2021, og bygges med stor overkapasitet i forhold til prognoser for elevtallsutvikling. Det er fattet et politisk vedtak om at skolen skal fylles opp. For å bidra til dette, er det foreslått å justere skolekretsgrenser, slik at en rekke elever fra dagens Tårnåsen-, Sofiemyr- og Vassbonn-skolekretser isteden skal starte på Kolbotn skole. Høringsinnspillene til dette forslaget er overveldende negative.  

Samtidig er Hellerasten skole utdatert og vurdert til å kunne brukes i maksimalt 3-5 år. Tidligere har det vært planlagt å etablere Fram ungdomsskole som erstatning for Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler. Fram er imidlertid planlagt som et svært dyrt prosjekt, og man jobber derfor med alternative vurderinger. Det innebærer at kommunen per i dag ikke har noen plan for plassering av elevene fra Hellerasten når skolen må avvikles.  

Kommunen har høy gjeld, og det er viktig at vi kun bygger de byggene vi er nødt til å bygge og at vi bruker alle byggene vi har på best mulig måte. Det er derfor nødvendig å finne en løsning som er best for alle skolene i området samlet.  

Skal utrede alternativer 

Administrasjonen skal utrede tre ulike alternativer:  

1. Kolbotn skole flytter inn i den nye skolen som planlagt som en ren barneskole.  
Man må jobbe videre med å finne løsning for Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler.  

2. Kolbotn barneskole flytter inn i nye lokaler som planlagt. Hellerasten skole flytter inn på Kolbotn skole, men videreføres som egen ungdomsskole. Fløysbonn rehabiliteres og fortsetter som ungdomsskole. 

3. Hellerasten og Ingieråsen ungdomsskoler slås sammen og blir nye «Kolbotn ungdomsskole», som rekrutterer fra Vassbonn, Kolbotn og Tårnåsen barneskoler.  
Ingieråsen skole gjøres om til «Ingieråsen barneskole» bestående av ansatte og elever fra dagens Kolbotn barneskole. Skolen pusses opp, får nytt møblement og nytt uteområde tilpasset barneskoleelever. Fløysbonn rehabiliteres og fortsetter som ungdomsskole. 

I løpet av januar blir det arrangert workshop med blant annet ansatte, FAU og elevråd fra alle berørte skoler. Ansatte vil bli involvert underveis og holdt orientert om arbeidet. Det er planlagt politisk behandling av saken i mars 2021.   

Sist endret: 07.01.2021