Kommunen har delt ut 1,4 millioner kroner til næringslivet

Støtten er en del av regjeringens Covid 19-krisepakke og skal fremme næringsaktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo kommune mottok 1,4 millioner kroner fra Viken fylkeskommune som en del av regjeringens Covid 19-krisepakke. Gjennom utlysning av midlene, skulle 1 260 000 kroner tildeles bedrifter i Nordre Follo gjennom et kommunalt fond, mens 140 000 kroner var øremerket fellesprosjekter for Follo-regionen. I desember 2020 ble alle tildelinger gjennomført.

Som vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 23. september 2020, gis støtten i henhold til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet. Målet med midlene er å sette kommunen i stand til å fremme økt næringsaktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

– Effektene for næringslivet i Follo som følge av pandemien vil være til stede i lang tid, men med denne tildelingen ser vi at prosjekter som tar sikte på både å analysere og videreutvikle næringslivet i Follo kan bidra til å styrke lokalt næringsliv. Det er gledelig at midlene kan komme næringslivet i alle Follo-kommunene til gode, sier Elisabeth Rytterager, næringsrådgiver i Nordre Follo kommune.

Ti søkere fikk støtte

Til fondet på 1 260 000 kroner, mottok Nordre Follo kommune 16 søknader innen fristen 15. november. Én søker trakk søknaden, mens øvrige 15 søknader ble vurdert av en jury bestående av representanter fra kommuneadministrasjonen og NAV. Ved tildelingene ble betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet tillagt vekt. Totalt ble det søkt om 3 187 430 kroner. Ti av søknadene ble tildelt støtte, mens fem fikk avslag.

Follo Næringsråd, Grønstvet og Huseby AS, Kurér Media, Moving Mamas AS, Oppegård Næringsforum, Puls Samfunn, Realt Brød AS, Svend Østby og Utafor Boksen fikk alle økonomisk støtte. Se detaljert oversikt her.

Fellesprosjekt i Follo

Kommunene i Follo lyste 18. november ut 540 000 kroner i ekstraordinært næringsfond som følge av Covid-19. Søknadsfristen var 9. desember, og det kom fire søknader innen fristen som til sammen søkte om 668 000 kroner. To av søkerne, Akershus Reiselivsråd og Etablerertjenesten i Nordre Follo, fikk tildelt midler. Se detaljer her.

Fondet skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping på tvers av alle Follo-kommunene. Det er innrettet for å kunne benyttes til eksempelvis direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.

Faggruppen for næring, bestående av representanter fra alle Follo-kommunene, vektla i sin vurdering hvordan søknadene fremmer tiltak for næringsutvikling på tvers av hele Follo, stimulerer til økt samarbeid mellom kommunene, samt sannsynlighet for gjennomføring og måloppnåelse.

 

 

 

Sist endret: 18.01.2021