Liten risiko for skred i Nordre Follo

Risikoen for skred og ras er vurdert som liten i Nordre Follo kommune. Samtidig ligger store deler av kommunen under marin grense, noe som gir muligheter for kvikkleireforekomster.

Utbygging i disse områdene krever at eventuell kvikkleire blir kartlagt, og at skredfaren blir vurdert og eventuelt utredet.

Kartlegging i 2018

I 2018 gjorde Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) en regional kvikkleirekartlegging i Follo, og vurderte risikoen for kvikkleireskred. Tidligere Ski kommune inngikk i kartleggingen.

Det ble funnet totalt 18 faresoner for kvikkleireskred i det kartlagte området i Folloregionen. Det ble ikke funnet faresoner med høy risikoklasse eller gitt anbefaling om særskilte tiltak i tidligere Ski kommune. Risikoen for skred og ras ble vurdert som liten i Nordre Follo kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2018.    

Utbygging i kvikkleiresoner

Store deler av Nordre Follo kommune ligger under marin grense. Marin grense er betegnelsen på hvor havnivået lå under siste istid. Ifølge NVE kan det finnes kvikkleire så lenge man er under marin grense, og det kan også finnes kvikkleire utenfor de kartlagte kvikkleiresonene.

Utbygging i slike områder vil ofte være mulig, men da under forutsetning av at krav og retningslinjer for slik utbygging blir fulgt.
I areal- og byggesaker vil såkalte aktsomhetsområder for kvikkleire i utgangspunktet være alle områder under marin grense.

NVE har i samarbeid med det geotekniske fagmiljøet i Norge utarbeidet en veileder til hjelp i arbeidet med plan- og byggesaker innenfor kvikkleirefaresoner. Kommunen følger denne veilederen.   

Kommunen har ansvar for å sammenstille og formidle offentlig tilgjengelig kunnskap om kvikkleirefare. Dette gjøres først og fremst gjennom reguleringssaker og byggesaker. Kommunen som bygningsmyndighet skal også påse at tiltakshaver/ansvarlige foretak gjør nødvendig utredning av skredfare, samt at det foreligger nødvendige ansvarsretter.    

Krever risikoanalyser og dokumentasjon før utbygging

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skaderPlan- og bygningsloven forutsetter at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i alle planer. Analysen skal omfatte alle risiko- og sårbarhetsforhold av betydning for arealbruken. Dette gjelder i første rekke fare for flom og skred. 

I Nordre Follos kommuneplan er det et temakart som blant annet viser områder i kommunen vår der det er mulighet for kvikkleire i grunnen. Disse områdene er definert som hensynssoner. Utbyggere i hensynssonene må dokumentere i reguleringsplanene sine at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt før utbygging kan begynne. 

Temakart for område Ski. Kartet over områder med mulighet for kvikkleire finner du på side 15 av 16.

Temakart for område Oppegård. Kartet over områder med mulighet for kvikkleire finner du på side 15 av 15.

Til hensynssonene er det knyttet følgende krav i kommuneplanen (§ 22.3): “Hensynssonen omfatter områder med mulighet for kvikkleire i henhold til NGIs løsmassekartlag «Marin grense og mulighet for marin leire». Reguleringsplaner for områder innenfor hensynsonen skal inneholde en vurdering som dokumenterer at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred.» Det samme gjelder ved søknad om tiltak som kan medføre fare for skred."

Krav om grunnundersøkelser i form av uavhengige fagrapporter følges opp i reguleringssaker, delingssaker og byggesaker.

Sist endret: 07.01.2021