Tilsyn - enkeltvedtak om spesialundervisning

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) har gjennomført tilsyn i Nordre Follo kommune for å se om kommunen har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning.

Tilsynet ble gjennomført ved Ski ungdomsskole i oktober/november 2020 og statsforvalteren vurderte kommunens og skolens praksis.  

Mye er bra, men fortsatt forbedringspotensiale

Vi har nå fått en foreløpig tilbakemelding. Statsforvalteren er fornøyd med flere forhold, men påpeker blant annet at noen enkeltvedtak må være tydeligere og gi mer presis informasjon om innhold og organisering av spesialundervisningen. Vi må også bli bedre til å vurdere elevens beste og sørge for at enkeltvedtakene om spesialundervisning er på plass før skolestart når elever går over fra barne- til ungdomsskole.   

Bedt om veiledning fra statsforvalteren

Når vi får den endelige tilsynsrapporten vil vi bruke tilbakemeldingene til å forbedre rutinene i arbeidet med enkeltvedtak om spesialundervisning. I den forbindelse har vi bedt om veiledning fra statsforvalteren for å være sikre på at vi har felles forståelse av regelverket så vi får på plass en god og riktig praksis.

Sist endret: 18.02.2021