Regnskap for Nordre Follo i 2020 er klart

Det foreløpige regnskapet for fjoråret er nå sendt til revisjon. Tallene viser bedre resultater enn forventet, men det er fortsatt utfordrende økonomi i Nordre Follo.  

Gjennom et krevende første år i den nye kommunen har det vært jobbet målrettet for å gi Nordre Follo kommune et så godt økonomisk resultat som mulig. Det har vært et utfordrende år med pandemi, stramme økonomiske rammer og fortsatt arbeid med etablering av den nye kommunen. 

 

Alle kommuner i Norge har frist til å levere sine årsregnskap for fjoråret til revisor innen 22. februar. Regnskapet for Nordre Follo sitt første driftsår er nå sendt til revisor. Regnskapet og årsberetningen med kontrollutvalgets uttalelse, skal behandles i kommunestyret i juni 2021.  

 

- Du kan kalle dette en løypemelding for regnskapsåret for kommunen i fjor. Når årsberetningen kommer vil den gi mer utdypende vurderinger og analyse av det økonomiske resultatet for 2020, sier kommunedirektør i Nordre Follo kommune, Øyvind Henriksen.  

 

Bedre resultat enn forventet 

Regnskapet for Nordre Follo kommune for 2020 endte med et positivt netto driftsresultat på 44 mill. kroner. Inkludert i dette resultatet inngår netto mindreforbruk på om lag 11 mill. kroner fra ulike interkommunale samarbeid, som Follo Barne- og ungdomsskole og Kemneren i Follo, som er ført i kommunens regnskap.  

 

Korrigert for disse utgiftene er driftsresultatet for kommunen på 33 mill. kroner. Det betyr at selve driften av kommunen gikk med overskudd. Regnskapet viser at kommunens disposisjonsfond er på 546 mill. kroner, en økning på 64 mill. kroner fra 2019.   

 

Et usikkert og annerledes år 

- Tatt i betraktning året vi har lagt bak oss, er jeg fornøyd med resultatet. 2020 var et spesielt år på flere måter og det var Nordre Follos første driftsår. Ved fremleggelsen av SHP 2020-2023 ble det understreket at det i 2020 var behov for kvalitetssikring av tallgrunnlaget i den nye kommunens første budsjettår. Det er derfor godt å se at driftsresultatet i 2020 ble så mye bedre enn budsjettert. 2020 ble også et krevende år på grunn av pandemien som også gjorde at det var ekstra usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette ville få for kommunens økonomi, sier Henriksen. 

 

 - Jeg setter stor pris på hvordan både de folkevalgte og organisasjonen har tatt inn over seg den krevende økonomiske situasjonen kommunen er i, og at hele organisasjonen har hatt stort fokus på en stram økonomistyring, understreker han.  

 

Fortsatt en krevende økonomisk situasjon 

- Spesielt er det godt at kommunen ikke måtte bruke av disposisjonsfondet første driftsår, samtidig som kommunen leverte gode tjenester til innbyggerne. Jeg vil likevel understreke at kommunen fortsatt har en krevende økonomisk situasjon, og at omstillingsbehovet i årene fremover fortsatt er det samme som i vedtatt økonomiplan for 2021-2024, understreker Henriksen. 

  

Høyere frie inntekter og utgifter til korona 

Kommunen fikk noe høyere frie inntekter som følge av ekstraordinære rammetilskudd. Dette fikk kommunen for å dekke opp for betydelige merutgifter knyttet til pandemien. Kommunen har også fått økte statlige tilskudd og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt. De økonomiske konsekvensene som følge av korona-pandemien vil også bli beskrevet nærmere i årsberetningen.   

 

Netto finansutgifter ble også lavere enn opprinnelig budsjettert. I tillegg ble lønnsoppgjøret i 2020 betydelig lavere.  

 

Investerte for 974 mill. og lånte 718 mill.  

Kommunen gjennomførte investeringer på om lag 974 mill. kroner, og det ble i 2020 tatt opp 718 mill. kroner i lån til finansiering av investeringene.   

 

Totalt har Nordre Follo kommune en investeringsgjeld på om lag 5,9 mrd. kroner per 31.desember 2020 - noe som tilsvarer en gjeldsgrad, det vil si lån i forhold til driftsinntekter, på om lag 116 prosent.   

 

Sist endret: 24.02.2021