Reduserer kommunens ledergruppe

Nordre Follo står foran et stort omstillingsarbeid de neste årene. Det er politisk vedtatt at vi skal redusere antall lederstillinger og ledergruppen i kommunen reduseres nå til sju personer. 

For 2021 er det budsjettert med en reduksjon tilsvarende 7 millioner kroner knyttet til omorganisering i ledergruppene.

På bakgrunn av dette har fungerende rådmann frem til 01.02.21, Jane Short Aurlien, vurdert de ulike virksomhetsområdene og sett spesielt på områdene som ledes av midlertidig konstituerte kommunalsjefer. Disse virksomhetsområdene blir nå slått sammen med andre områder. 

Det betyr at kommunens øverste administrative ledelse vil bestå av sju personer: en kommunaldirektør, en assisterende kommunaldirektør og fem kommunalsjefer.

Større enheter og færre ledere

Øyvind Henriksen, ny kommunedirektør fra 1. februar 2021, er positiv til endringene.

- En mindre ledergruppe vil styrke det strategiske fokuset og legge til rette for bedre samhandling, effektivitet og gode tjenester til innbyggerne, sier han.

Henriksen sier videre at større enheter forutsetter noen endringer i de berørte virksomhetsområdene, et arbeid som skal ledes av de enkelte kommunalsjefene.

Kommunedirektøren vil se på hvordan ansvaret for virksomhetene i stabene skal fordeles. Assisterende kommunedirektør vil overta ansvaret for noen av virksomhetene.

Omorganisering på flere nivåer

Arbeidet med omorganisering fortsetter også på andre nivåer i kommunen. Som følge av budsjettsituasjonen og de behovene for omstilling som påligger kommunen skal det fra nå av gjøres en totalvurdering av organisering hver gang en virksomhetsleder slutter.

Arbeidet med å få endringene på plass starter umiddelbart og skal etter planen være ferdig 6. april 2021.

Sist endret: 16.02.2021