Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Midlene er en kompensasjon for at barn og unge blir utsatt for støy i områder de tidligere har brukt til utfart i forbindelse med skole- og barnehageturer.

Områder som er berørt av støyen fra Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) kan søke om midler til utendørs aktiviteter for barn og unge. I hovedsak gjelder dette skoler og barnehager, men også frilufts- og speiderorganisasjoner kan søke om midler.

Bakgrunn 

«Støy fra senteret vil føre til at opplevelsesverdiene i tur -og friluftsområdene nærmest beredskapssenteret blir forringet i den perioden det pågår aktivitet på senteret, frem til klokken 19.00 på hverdager.

Dette er områder som i dag blir brukt av skoler og barnehager på dagtid. Gitt lokaliseringen av senteret, forutsetningene om at deler av treningen skal foregå utendørs, er det ikke mulig å unngå støy i disse områdene innenfor de fastsatte tidsrammene.

Justis- og beredskapsdepartementet vil derfor sette av midler til kompenserende tiltak knyttet til barn og unges bruk av friluftsområdene, i dialog med berørte skoler og barnehager».

Vilkår for tilskuddet 

Fordi barn i skoler og barnehager har begrenset mulighet til å bevege seg langt innenfor rammene skoledagen/barnehagedagen gir, er det behov for å bygge opp kvaliteter i andre, mindre støyutsatte områder, evt. skjerme enkelte områder for f.eks. å tilrettelegge for undervisning ute.

Tilskuddet skal dekke investeringstiltak som understøtter dette formålet.  

Kriterier 

  • Søkeren (skole, barnehage, friluft- og speiderorganisasjoner)
  • Søkeren må være direkte berørt av støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter
  • Tiltak som stimulerer til økt uteaktivitet for barn og unge
  • Søknaden må ha budsjett
  • Kostnader med kostnadsoverslag må oppgis
  • Søknaden må ha en tydelig beskrivelse, gjerne med tegninger, som viser utforming og mål for relevant plassering av det som søkes tilskudd til.

For nærmere kriteriebeskrivelser – se søknadskjema
Kompensasjonsmidler - PNB

Dokumentasjon om ferdig prosjekt kan sendes via eDialog 
Merk forsendelsen med saksnummer 21/12690.  

Se mer informasjon om eDialog 

Sist endret: 08.11.2022