Planlegger ny tunnel for spillvann

Kommunen planlegger å etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hovedspill-vannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia. Planlagt anleggsstart er høsten 2021.

Årsaken til at dette må utføres er at kapasiteten på de nåværende pumpestasjonene er overbelastet. Ledningsnettet er dårlig og må rehabiliteres.

Prosjektet er en viktig del av det kommunale arbeidet med å sikre nødvendig kapasitet og teknisk kvalitet for avløpssystemene sett opp mot dagens behov og fremtidige behov. Det er planlagt stor utbygging og befolkningsøkning i tilrenningsområdet til dagens Vevelstad pumpestasjon og Fosstjern pumpestasjon i tiårene som kommer. Opprustet ledningsnett er en forutsetning for videre boligutvikling.    

Tunnelen vil i hovedsak ligge slik at det er 30-40 meter mellom tunneltaket og overflaten. Påkoblingen til hovedspillvannsledningen planlegges i form av en tunnelportal rett sør for Kongslia, ved Dalsveien 15. Tunnelåpningen vil ha en naturlig overgang til landskapet.

Prosjektet planlegges å gjennomføres fossilfritt for å redusere utslipp i anleggsfasen.

Planlagt anleggsstart er høsten 2021 og vi regner med en anleggstid på 2 -2,5 år. Mer informasjon om anleggsdriften kommer når entreprenør er kontrahert. Konkurransen ble utlyst i uke 16, og Nordre Follo kommune regner med å inngå kontrakt med entreprenør i løpet av august.

Vi tar forbehold om endringer i den planlagte fremdriften.

Les mer om prosjektet her.

Sist endret: 29.09.2021