Plan for trafikksikkerhet

Temaplan trafikksikkerhet 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i mars. I arbeidet med planen fikk vi mange innspill fra publikum og disse er nå tilgjengelig i vår kartløsning.

Temaplan trafikksikkerhet 2021-2024 er på et overordnet nivå. Den oppsummerer innspill fra publikum og inneholder mål, delmål og prinsipper for videre arbeid. 

Tiltaksplan

Vi starter nå arbeidet med Tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-2024. Her vil vi komme med forslag til hvilke tiltak som skal prioriteres basert på innspillene som har kommet, vedtatte prinsipper og en samlet vurdering av hvert enkelt område. Målet er å behandle planen politisk høsten 2021 og deretter sette i gang med fysiske tiltak. 

Fylkesveier

Når det gjelder fylkesveier, vil vi lage en egen prioriteringsliste over de forslagene vi mener er viktigst og fremme denne for Viken via Follorådet.  

Se innspillene til planen

Plan for trafikksikkerhet 2021-2024

Sist endret: 21.04.2021