Har analysert behovene for investeringer

Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

Kommunestyret vedtok i desember 2019 å utsette alle investeringer for å gå gjennom det helhetlige behovet i den nye kommunen. Disse analysene er viktige fordi de bidrar til at kommunen gjør de riktige investeringene og bruker pengene der det trengs mest.

For å sikre at innbyggerne i kommunen får gode og likeverdige tjenester er vi avhengig av at byggene egner seg for å utføre tjenestene og at de er store nok.

Vurdere andre løsninger

Når vi skal planlegge investeringer, som bygging av skoler, er det viktig å vite hva behovene vil være de neste årene og om 20 år, slik at vi bygger stort nok der det er størst behov, men ikke bruker mer penger enn nødvendig ved å bygge for stort og/eller på feil sted. 

Der det ikke er strengt nødvendig med nye investeringer, har man forsøkt å finne andre løsninger. Istedenfor å bygge nytt, er det mulig å prioritere rehabilitering og bedre utnyttelse av ledige arealer i byggene vi allerede har.

Noen investeringer er så viktige at de må gjøres selv om det gir oss høy gjeld. Vi har lagt opp til rimelige alternativer, som ikke er for dyre, slik at vi fortsatt skal ha penger til å levere gode tjenester.

Analysene er en beskrivelse av situasjonen og redegjør for mulige løsninger for å dekke behovene. Det er de folkevalgte som fatter vedtak og bestemmer hvilke løsninger de vil gå for.    

Har kartlagt behovene

Behovsanalysene viser at det er behov for flere nye omsorgsbygg, barnehager, skoler og idrettsanlegg i de neste 20 årene. Kommunedirektørens vurdering er at bygg som er nødvendige for å sikre kommunens lovpålagte tjenester må ha høyest prioritet.

Behovsanalyse skole

Nordre Follo har samlet sett god skolekapasitet, men det er stor variasjon og i noen områder er det behov for å øke kapasiteten. Noen skoler har også bygg med lav standard, og behov for enten omfattende rehabilitering eller nye lokaler. Behovet er større enn det vi har råd til å bruke på investeringer, og kommunedirektøren har skissert rimelige løsninger for å opprettholde en bærekraftig økonomi.  

Skolekretsene med mest kompliserte forhold er Ski ungdomsskolekrets og områdene Flåtestad, Fløysbonn og Hellerasten. I Ski er utfordringene knyttet til stor befolkningsvekst i området, dårlig kapasitet på skolene og gamle bygg.
Utfordringen i Flåtestad-, Fløysbonn- og Hellerasten-områdene er knyttet til dårlig skolebygg og ønsket om å endre skolestruktur fra tre til to ungdomsskoler. Under disse områdene presenteres det ulike forslag til løsninger.   

Les behovsanalysen for skole her

Behovsanalyse barnehage

Kommunen har totalt sett tilstrekkelig barnehagekapasitet per i dag, men det er stor variasjon mellom ulike områder. I enkelte områder er det ikke tilstrekkelig barnehagekapasitet, mens det i andre områder er tilstrekkelig kapasitet eller overkapasitet.

Behovsanalysen viser at det er behov for å etablere sju nye barnehager i løpet av de neste 20 årene.  

Les behovsanalysen for barnehage her

Behovsanalyse idrett

Det er stor variasjon i kapasitet i idrettsanlegg både mellom ulike områder i kommunen og mellom ulike idrettsgrener.

I analysen ser vi på status for anleggskapasitet i dag i forhold til sammenlignbare kommuner i Viken fylke. Totalt sett har kommunen per i dag relativt god kapasitet i idrettshaller, men relativt sett dårligere kapasitet for kunstgress. Det finnes bare statistikk for idrettshaller, svømmehall og kunstgress. For mindre idretter så er det vanskelig å sammenligne seg med andre, og det er også større lokale forskjeller på hva som er “riktig” kapasitet. Det gjøres en vurdering av kapasitet i kommunens anlegg, behov som er meldt inn og det gis en vurdering av framtidige behov og mulige løsninger.

Les behovsanalyse for idrett her

Behovsanalyse helse og omsorg

Analysen beskriver behovet for kapasitet i sykehjem/omsorgsboliger, boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, boliger for personer med psykiske lidelser og rus samt kommunale utleieboliger. Sentrale føringer, blant annet knyttet til at kommunen skal legge til rette for at eldre mennesker skal kunne bo hjemme lenger og at flere skal ha mulighet til å eie egen bolig, er lagt til grunn for valg av strategiske grep.

Analysen viser at antall plasser med heldøgns omsorg for eldre må øke kraftig i de neste 20 årene. Arbeidet med å tilpasse tilbudet med nye tjenester kan bidra til at behovet for heldøgnsplasser blir lavere og dermed bidra til økt økonomisk bærekraft, samtidig som innbyggerne får mer varierte muligheter.  

Les behovsanalysen for omsorg her

Ikke råd til alt vi ønsker

Nordre Follo har en krevende økonomi, noe som også gjelder mange andre kommuner i Norge. Noe av årsaken til dette er endringer i samfunnet som reduserte statlige overføringer, at kommunene får ansvar for stadig flere og mer avanserte tjenester og at befolkningen blir stadig eldre og får økt behov for kommunale tjenester.

Det er ikke bare på grunn av kommunesammenslåingen at vi må vurdere behovet for investeringer på nytt. Oppegård og Ski hadde begge beregnet en for høy befolkningsvekst og for store behov, og de ville begge fått en utfordrende økonomi hvis de ikke hadde slått seg sammen. Dette var kjent mens vi var to kommuner, og er synliggjort blant annet i prøvebudsjettene til Nordre Follo.

Etablering av Nordre Follo har gitt oss en mulighet til å se på behov for hele kommunen samlet. Et av de første strategiske grepene ble tatt i forbindelse med vedtaket av strategi- og handlingsplan i desember 2019, da kommunestyret vedtok å utsette alle investeringer for å gå gjennom det helhetlige behovet for den nye kommunen. 

Veien videre

Behovsanalysene skal nå til politisk behandling i formannskapet og utvalgene i slutten av april og i kommunestyret 5. mai. De vil bli brukt i det videre arbeidet med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) som legges fram til politisk behandling i juni. I LDIP vil det bli presentert forslag til konkrete investeringer, som de folkevalgte så skal vurdere og vedta i kommunestyremøtet 16. juni.

Se alle sakspapirene til de politiske møtene her. 

Sist endret: 16.04.2021