Foreslår å bygge Sofiemyr skole på ny tomt

I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge ny barneskole på Sofiemyr. Nå har kommunedirektøren lagt fram forslag om at skolen bygges på tomten som tidligere var planlagt brukt til ungdomsskole. Forslaget skal til politisk behandling.

I kommunestyremøtet 17. juni 2020 ble det vedtatt at det skal bygges ny barneskole på Sofiemyr, da Sofiemyr skole trenger omfattende oppgradering og rehabilitering. I vedtaket fra juni sto det at den nye skolen skulle bygges på dagens tomt, mens skolen er i drift.

I arbeidet med konseptvalgutredningen for prosjektet utpekte det seg et annet alternativ. I Oppegård kommune ble det vedtatt å bygge Fram ungdomsskole på nabotomten til Sofiemyr skole. Med bakgrunn i at Fram ungdomsskole ble utsatt på grunn av Nordre Follo kommunes utfordrende økonomi, står «Fram-tomten» ledig.

I utredningen kom det frem at dette kan være et gunstig sted å bygge ny barneskole. Kommunestyret vedtok i kommunestyremøtet i 24. mars 2021 at dette alternativet skulle utredes nærmere.

Se alle sakspapirene her. 

Sammenheng med ungdomsskolene

Det er fortsatt behov for å finne løsninger for ungdomsskolene i området, der det er bygg i dårlig tilstand og en uheldig struktur der to ungdomsskoler rekrutterer elever fra bare én barneskole.

Hvilke beslutninger som fattes i arbeidet med Sofiemyr skole påvirker arbeidet med ungdomsskolene og beslutninger om ungdomsskolene vil påvirke utredningen for Sofiemyr skole. Det gjelder både hvor skolen bygges, og hvor stor skole som bygges.

Behovsanalysen kommer opp for politisk behandling i samme møte som konsekvensanalysen for Sofiemyr skole i kommunestyremøtet 5. mai. I behovsanalysen blir det presentert flere mulige løsninger for skolene i området. Det presenteres både løsninger som innebærer å bygge Fram som planlagt, og løsninger som innebærer å utvide skolekapasiteten i området på andre måter. Alternativet med å ikke bygge Fram vil gi en stor økonomisk besparelse for kommunen, og bidra til en mer bærekraftig økonomi. De ulike alternativene blir presentert i sin helhet i behovsanalysen.

I behovsanalysen presenteres det et alternativ 1 som innebærer at Fram ikke bygges, men at Fløysbonn og Flåtestad blir rehabilitert og utvidet, og at Hellerasten ungdomsskole slås sammen med Fløysbonn. Dette bør ses i sammenheng med muligheten for å bygge Sofiemyr barneskole på «Fram-tomten».

Kommunedirektøren mener dette forslaget ser ut til å kunne ha mange fordeler sammenlignet med å bygge på den eksisterende barneskoletomten, både i forhold til selve byggeprosessen og i forhold til økonomien i prosjektet. 

Foreslår Fram-tomten

Kommunedirektøren foreslår å gå videre med plassbygget barneskole på tomten der Fram ungdomsskole var planlagt bygget. Skolen skal dimensjoneres for 4 paralleller for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole.

Saken skal nå til politisk behandling i formannskapet og utvalg i slutten av april og endelig behandling i kommunestyret 5. mai.

Se alle sakspapirene her. 

Sist endret: 16.04.2021