Anbefaler at kommunen selv bygger svømmehall på Langhus

Kommunedirektøren har lagt frem forslag om at svømmehall på Langhus blir bygget i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen slutten av 2023. Saken skal nå behandles av de folkevalgte.

Kommunestyret vedtok i desember 2020 at kommunen skulle arbeide videre med planer for oppføring av svømmehall og flerbrukshall på Langhus. Kommunedirektøren ble bedt om å gå i dialog med Langhusidretten og mulige andre interessenter for å vurdere mulig samarbeid med mål om å realisere svømmehall og flerbrukshall. Ett av alternativene som skulle vurderes var etablering av et prosjektselskap i samarbeid med private investorer.

Samtidig skulle administrasjonen parallelt jobbe videre med en konseptvalgutredning (KVU) for bygging av svømmehall i kommunal regi og en vurdering av behovet for flerbrukshallkapasitet på Langhus. Som planlagt legges det nå fram en ny sak om resultat av møtene med partene, muligheter og videre fremdrift i prosjektet.

Les alt om saken i sakspapirene her. 

Forslag fra NorgesGruppen

Tomten der nåværende Langhus bad står, er solgt og Langhus bad blir avviklet 31.12.2021. Planen var at et nytt svømmeanlegg skulle være ferdigstilt i god tid før Langhus bad ble avviklet. Kommunen har i lang tid arbeidet med planer for anskaffelse og oppføring av ny svømmehall på Langhus, men som følge av begrenset økonomisk handlingsrom og manglende vedtak om bygging, stoppet prosjektet opp i 2020.

Langhus Allianseidrettslag tok da initiativ til å se på en alternativ gjennomføringsmodell for realisering av ny svømme- og flerbrukshall på Langhus. Dette initiativet har resultert i NorgesGruppens forslag til prosjektgjennomføring, som er vurdert i saken som nå legges fram for politisk behandling.

Administrasjonen har hatt dialog med Langhusidretten og deres samarbeidspartner, NorgesGruppen. Det har også vært dialog med andre aktører som er interessert å utvikle området. I prosessen har det vært innhentet faglige råd fra eksterne advokater og gjort vurderinger av mulige gjennomføringsmodeller.

NorgesGruppens forslag er juridisk og økonomisk komplisert, og de påpeker selv at det er en rekke forhold som må avklares i det videre arbeidet med en avtale. Etter å ha gjort en helhetsvurdering av kompleksitet og usikkerheter i modellen NorgesGruppen har presentert, anbefaler kommunedirektøren at svømmehall på Langhus og eventuell flerbrukshall bygges i kommunal regi, dette for å spare tid og redusere risiko.

Tomten avsatt for svømme- og flerbrukshall på Langhus er detaljregulert og prosjektet kan påbegynnes når vedtak om finansiering og innhold foreligger. Hvis kommunestyret i sitt møte 5. mai vedtar at prosjektet skal gjennomføres som en ordinær kommunal anskaffelse, vil arbeidet med anskaffelsen starte med mål om ferdigstillelse av bassenget innen utgangen av 2023.

Anbefaler helhetlig vurdering av idrettsbehov

Kommunens behov er grundig vurdert og det er etablering av et 25-metersbasseng som er det prekære for idretten og den lovpålagte svømmeopplæringen kommunen skal gi. Behov for terapi- og opplæringsbasseng kan dekkes i kommunens eksisterende 12,5-metersbasseng.

Kommunedirektøren anbefaler at prioriteringsrekkefølgen for bygging av flerbrukshall på Langhus konkretiseres i arbeidet med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), som legges fram for kommunestyret i juni.

Politisk har det vært tydelig kommunisert at man ønsker en likebehandling av alle avtaler for idretten. Ved å gå videre med bygging av flerbrukshall på Langhus før det er gjort en helhetsvurdering av kommunens behov er det fare for at man ikke sikrer likebehandling sett opp mot andre idrettslag. Når behovet er konkretisert kan eventuell bygging av flerbrukshall på Langhus vurderes inn som en opsjon i anbudskonkurranse for ny svømmehall på Langhus.

Les alt om saken i sakspapirene her. 

Sist endret: 16.04.2021