Detaljregulering for Sanderveien på høring

Detaljplan for Sanderveien i Ski sentrum ble 1. gangsbehandlet av plan- og byggesaksutvalget i Ski  høsten 2019. Teknisk plan er nå godkjent av Statens vegevesen og forslaget legges ut på høring.

Målet med planen er å bygge sykkelvei med fortau på vestsiden av Sanderveien. Kjørebanen vil være der den er i dag. Mellom sykkelveien og kjørebanen blir det en grøntrabatt med trær. I tillegg regulerer planen hele rundkjøringen Sanderveien/Åsenveien.  

Høringsfristen er 20. november 2020.

Les mer om m Sanderveien under Høringer og kunngjøringer. 

Sist endret: 25.09.2020