Vil redusere kostnader for å sikre forsvarlige og nødvendige tjenester

Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 og budsjett for 2021, ble lagt frem fredag 23.oktober. Rådmannen foreslår omstilling i tjenestene for 190 millioner kroner.

- Dette er etter vår oppfatning en forsvarlig reduksjon, og nødvendig for å sikre at kommunen har nok ressurser til å levere tjenester i mange år fremover, sier konstituert rådmann Jane Short Aurlien

I forrige Strategi- og handlingsplan, som kommunestyret vedtok i fjor, var det lagt opp til en omstilling på 200 millioner kroner i 2021. Rådmannen har i sitt forslag lagt fram tiltak som innebærer en omstilling på 190 millioner kroner.

- Nordre Follo kommune har, som mange andre kommuner i Norge, et anstrengt økonomisk handlingsrom og et behov for å redusere kostnadene, sier rådmannen.

Les hele dokumentet i web-versjon (framsikt)

Les hele SHP-dokumentet (pdf)

Sikre driften på lang sikt

Kommunen må ha en bærekraftig økonomi for å kunne levere tjenestene vi har ansvaret for. For å klare det må vi forvalte økonomien godt, ved blant annet å sørge for å ikke ha større gjeld enn vi kan klare å betjene og ha et fond med penger i reserve. Kommunestyret har vedtatt finansielle måltall, som setter rammene for kommunens økonomi.

Disse innebærer at Nordre Follo kommune må redusere kostnadene med totalt 387 millioner kroner i løpet av perioden 2021-2024.

- For å få til det må vi tenke nytt, få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig, men også ta til oss at vi faktisk må redusere aktiviteten i tjenestene for å sikre forsvarlig drift på lang sikt. Når vi lykkes med denne omstillingen, vil kommunen ha skapt et lite handlingsrom mot slutten av perioden, som kan være med å gi rom for nye prioriteringer, nye investeringer og bedre kommunens økonomiske bærekraft, sier Aurlien.

Muligheter for innsparing

Det er planlagt investeringer for om lag 3,4 milliarder kroner fram til 2024 og det er budsjettert med salg av eiendommer for 1,17 milliarder kroner.

- Hvis vi ikke gjennomfører salgene som planlagt, innebærer det at investeringene må reduseres for å holde gjelden på det nivået som kommunestyret vedtok i 2019. Hvis investeringene ikke reduseres, vil gjeldsgraden øke, påpeker rådmannen.

Det ble i 2019 gjennomført en analyse av kommunens økonomi, som viser at Nordre Follo har et relativt stort potensial for innsparing innenfor tjenesteområder som barnehage, barnevern, bolig, helse, pleie og omsorg, sosial og samferdsel. 

Rådmannen foreslår omstilling i alle tjenesteområder i 2021. Forslaget innebærer blant annet omstilling på 20 millioner kroner innen barnehageområdet, 13 millioner innen barnevern, 16,9 millioner innen fellesfunksjoner, 83 millioner innen pleie og omsorg, 14,7 millioner innen skole og 17,5 innen sosialtjenester i 2021. Dette kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere.

- Målet med omstillingen er å sikre at vi også i fremtiden har ressurser til de oppgavene bare kommunen kan utføre. Omstilling gir også mulighet til å skape bedre tjenester og bedre måter å jobbe på. Noen eksempler er mer bruk av teknologi og samlokalisering av tjenester som matproduksjon og vask for ulike virksomheter, sier rådmannen.

Vedlikehold og digitalisering

En viktig satsing i tiden fremover er tiltak for å ivareta kommunens bygg. Det er viktig å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende bygg, ivareta fremtidig behov, og unngå overkapasitet ved nybygg.

Digitalisering er et viktig verktøy for effektivisering. Det skal det fortsatt være i neste periode. Gjennom digitalisering skal prosesser bli forenklet og forbedret, og bidra til en bærekraftig drift i kommunen.

Vi skal i større grad enn tidligere ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å fremme egenmestring. Det skal utvikles tjenester som har som mål å forebygge og gjøre innbyggere i stand til å mestre sin egen hverdag.

- Nordre Follo er et samfunn i endring. Befolkningssammensetningen endres, nye behov oppstår og vi kjenner i større grad enn før, at vi også må forholde oss til verden der ute. Vi går fra tradisjon til innovasjon, med et sterkt ønske om å ta med oss det beste fra det som var, samtidig som vi jobber på en annen måte enn før. Vi må forberede oss for fremtiden, slik at vi kan sørge for bærekraftige tjenester også når antallet innbyggere i arbeidsfør alder går ned, samtidig som antallet eldre øker, sier Aurlien.

Rådmannens forslag skal nå behandles av de folkevalgte fram til kommunestyret vedtar endelig plan og budsjett 16.-17. desember 2020.

Les hele SHP-dokumentet i pdf-versjon. 

Sist endret: 23.10.2020