Åpner Augestadbekken for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet

Arbeidene med å åpne bekken er planlagt utført i løpet av høsten 2020 – utenom hekketiden for fuglene.

Det er utbygger Solon eiendom som har søkt om å starte arbeidene med å åpne Augestadbekken.

Enighet om tiltak på befaring med kommunen

Utbygger Solon og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter var på befaring med representanter fra kommunen 16. september.

Målet med befaringen var å komme til enighet om inngrep i grøntbeltet ned mot Kolbotnvannet for å få gjennomført bekkeåpningen.

Trær som skulle bevares eller felles ble merket, og bredden på bekken etter åpning ble markert. Av de trærne som må felles, skal noe av rotsystemet bli stående slik at disse trærne kan komme opp igjen. Døde trær som ligger der traseen åpnes, skal legges ut i sumpområdet for å bli bevart som insektsboliger.

Bekkeåpning er bra for vannkvaliteten

Åpningen av Augestadbekken vil også bidra til at

  • ødelagt natur blir restaurert 
  • vannlevende organismer, planter, fugler og vilt får nye leveområder
  • det biologiske mangfoldet blir større
  • flomkapasiteten blir bedre
  • friluftslivet i området blir mer attraktivt

Du kan lese mer om arbeidene i Storebukta her:

Byutvikling og arealplaner – Kolbotn sentrum

Sist endret: 16.10.2020