Har du meninger om klima og miljø?

Nordre Follo kommune jobber med å lage en temaplan for klima og energi. Les forslaget og si din mening innen 4. november.

Planen beskriver kommunens virkemidler og dagens status for klimagassutslipp. Videre setter den opp delmål og skisserer mulige tiltak for klimaarbeidet i kommunen.

Les hele planen

Formannskapet har vedtatt at planen skal ut på høring slik at alle kan si sin mening om den og komme med forslag. Innbyggere og næringsliv har nå mulighet å påvirke planen ved å gi innspill på delmål og tiltak – enten man ønsker å foreslå nye, endre eksisterende eller kanskje fjerne noen mål og tiltak.

Kollektivtrafikk og sykkel

Innholdet i planen berører innbyggerne direkte. Det legges opp til at det skal bli enklere å gå, sykle og ta kollektivtrafikk. Flere vil bo nærmere kollektivtrafikken og dermed vil den bli mer attraktiv.

Utslippene fra veitrafikk er den desidert største utslippskilden innen kommunens geografiske grenser. Det er foreslått å innføre mer restriktive parkeringsbestemmelser i sentrumsområder, men akkurat hvordan de vil se ut er ikke bestemt.

Byggeprosjekter og bruktkjøp

Utslippene som kommer av produksjon av produkter som importeres inn til kommunen er flere ganger større. Her er det foreslått at kommunen skal jobbe med kampanjer for å øke bruk av sykkel og kollektivtrafikk, spise mer plantebasert mat, feriere lokalt, konsumere mer bærekraftig ved å f.eks. kjøpe brukte ting.

Kommunen som organisasjon må selv vise vei ved blant annet å anskaffe produkter med lavt klimafotavtrykk.

For næringslivet er føringer for hvordan etablering av kommunale og private bygg skal gjennomføres, spesielt relevant. Det anbefales blant annet at det skal lages klimaregnskap for alle byggprosjekt som er større enn 1000 m2 BRA. Kommunale anskaffelser skal ivareta klimahensyn.

Nordre Follo kommune alene kan ikke nå verdens klimamål, men vi må ta vår del av ansvaret for å nå både regionale, nasjonale og internasjonale mål.

Les hele planen

Sist endret: 28.10.2020