Har du lyst til å være meddommer?

Kommunen har fortsatt behov for flere meddommere til Follo tingrett, Borgarting lagmannsrett og meddommere til jordskifteretten.

Har du lyst til å bidra? Meld deg innen 1. april.

Skjønnsmedlemmer

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget, og vi mangler også slike medlemmer. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter. Domstolene har primært behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap. 

Kan jeg ha flere verv?

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Jobben som meddommer

Å være meddommer er en interessant oppgave samtidig som du tar et samfunnsansvar på et viktig område. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Hvis partene krever det, kan det også være meddommere i sivile saker.?

Hvor mye tid tar det?

I gjennomsnitt må en lekdommer møte i ca. to rettssaker i året, men dette kan variere. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Krav til den som blir valgt

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan bli valgt. Blant annet må du 

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2021. 
  • ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Nordre Follo kommune på valgdagen.
  • snakke og forstå norsk.
  • være godt skikket til oppgaven og ha god vandel – vandelen vil bli kontrollert.

Innehavere av visse stillinger er utelukket fra valg. Dette gjelder bl.a. stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer, ansatte ved domstolene, politiet, praktiserende advokater og advokatfullmektiger med mer.

Du mister ikke lønn

Fordi vervet som meddommer er en samfunnsplikt, gis det normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimerte tap.

Meld deg innen 1. april 2020

Har du lyst til å bidra, fyll inn søknadsskjema innen 1. april 2020. 

Sist endret: 10.05.2020