Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre

I dag er det Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Mange eldre utsettes for ulike typer vold, ofte av sine nærmeste. Men ingen skal behøve å leve med vold og krenkelser, så er du bekymret for deg selv eller andre er det viktig å søke hjelp, sier familievoldskoordinator Lill Marie Tollerud

I Nordre Follo kommune er det mange som står klare til å hjelpe og Lill Marie oppfordrer eldre som utsettes for vold til å snakke med ansatte i hjemmetjenesten, på dagsenteret, fysioterapeuten eller med fastlegen, eller andre de er i kontakt med i kommunen. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. Kjenner eldre at livet er vanskelig, at de opplever krenkelser eller at andre tar kontroll over livet deres er det bare å ta kontakt.

Vold i nære relasjoner

- Mange tenker at eldre ikke utsettes for vold, men forskningen viser at dette ikke stemmer. Nærmere åtte prosent opplever å bli utsatt for vold i en eller annen form - fysisk, psykisk, seksuelt, økonomisk eller ved kontroll, sier Lill Marie. - Og dessverre utøves volden ofte av noen de eldre kjenner godt, gjerne barn eller barnebarn, ektefelle, samboer eller en de er avhengig av for å få hverdagen til å fungere. Dette er ekstra trist og vanskelig fordi den eldre ofte er veldig glad i personen som utsetter dem for vold. - Noen ganger kommer volden etter sykdom, for eksempel slag eller demens hos en partner. Andre ganger skjer volden på grunn av stor omsorgsbelastning. I slike tilfeller er det viktig at kommunen setter inn tiltak for bedre situasjonen for begge. Og vi finner løsninger i fellesskap, ingen skal få noe tredd nedover hodet, sier Lill Marie.

Alle har rett til et trygt og godt liv

Seniorkontakt Torgunn Dahl forteller at flere av de eldre hun møter ikke tenker på at de utsettes for vold. De forbinder vold med fysisk vold og mishandling. Andre har levd med vold i mange år og har begynt å tenke at det som skjer er normalt. - Mange av de som utsettes for vold bærer også på mye skyld og skam og tenker at det er deres skyld når barn eller barnebarn utsetter dem for vold og krenkelser. Kanskje er det ikke så viktig hva man kaller det, men alle har rett til et trygt liv og til å bestemme over eget liv og egen kropp, sier Torgunn. Både Lill Marie og Torgunn er opptatt av at det aldri er for sent å be om hjelp til å komme ut av volden, eller å få snakke om og bearbeide det man har opplevd. Å bli utsatt for vold gir store helseplager, både fysisk og psykisk og det er derfor viktig å få hjelp.

Vold er ofte tabulagt

Torgunn forteller at hun møter mange eldre som har behov for å prate om livet sitt og er opptatt av at det også er mulig å snakke om vold. Lill Marie viser nemlig til forskning som viser at vold og overgrep i nære relasjoner ofte er ekstra tabubelagt for den eldre generasjonen. De ser i større grad på dette som en familiehemmelighet eller et privat anliggende. - Men vold er ikke et privat anliggende, det er brudd på menneskerettighetene og norsk lov, presiserer Lill Marie. Alle som er bekymret for at noen blir utsatt for alvorlig vold eller overgrep har plikt til å bidra til at volden opphører. Er du bekymret for deg selv eller andre, be om hjelp!

Flere steder å søke hjelp

I Norge finnes det en organisasjon som jobber spesielt for voldsutsatte eldre, Vern for eldre. De har en egen nettside og en kontakttelefon du kan ringe for å be om råd: 800 30 196. Her kan du være anonym og likevel få god hjelp. Follo har også et fantastisk krisesenter, som ligger i Ås. Her kan både unge og eldre bo trygt en periode, eller komme til samtaler på dagtid.

Sist endret: 15.06.2020