Må vente med investeringer for å sikre gode tjenester

Rådmannen la i dag fram første tertialrapport for Nordre Follo og behovsplan med forslag og anbefalinger for bygg med behov for tiltak innen fire år. Sakene skal nå til behandling i folkevalgte organer, med endelig vedtak i kommunestyret 17. juni 2020.

Tertialrapporten bekrefter i stor grad strategi- og handlingsplan for 2020 – 2023, som ble vedtatt i desember 2019. Nordre Follo har en lav økonomisk bærekraft og investeringsevne. Kommunen må ha stram økonomisk styring for å opprettholde god kvalitet på tjenestene.  

- Nordre Follo er i samme situasjon som mange kommuner i Norge med lavere overføringer fra staten, stadig nye ressurskrevende oppgaver og en utflating av vekst med færre barn og flere eldre. I de første tre månedene i år, økte innbyggertallet i Nordre Follo med kun 0,2 prosent. I tillegg kom korona-krisen, som har gitt store omstillingskrav og økonomiske konsekvenser for den nye kommunen, sier rådmann Gro Herheim.  

Tertialrapporten følger opp politiske vedtak som er gjort i kommunestyret i Nordre Follo. De folkevalgte har blant annet vedtatt hvor høy gjeld kommunen kan ha og at vi skal drive med et visst overskudd. De har også vedtatt at vedlikehold og rehabilitering skal være prioritert.

Rådmannen har gått gjennom alle planlagte investeringer for å sikre at vi gjør de nødvendige investeringene og ikke øker kommunens gjeld utover dagens nivå.   

- Kommunestyret i Nordre Follo har gjort økonomisk forsvarlige vedtak siden sammenslåingen. De har bedt oss om å legge fram kunnskap om den nye kommunens tilstand og behov, slik at de kan ta helhetlige og bærekraftige valg, sier Herheim. 

Se hele 1. tertialrapport 2020 (pdf)  

Se hele 1. tertialrapport 2020 (webversjon)

Må sikre tjenester framfor nye bygg  

I både Oppegård og Ski kommuner var det fattet vedtak om store investeringer. Dersom Nordre Follo hadde gjennomført disse investeringene, måtte vi ha tatt opp svært store lån og brukt mye av kommunens inntekter til å betale renter og avdrag. Det ville ha ført til at det ikke hadde vært nok penger til å gi gode tjenester til innbyggerne.  

- For at kommunen skal kunne levere gode tjenester i framtida må vi ha en bærekraftig økonomi. Vi har begrensede ressurser, og nå handler det om å bruke hver eneste krone rett. Det er et bærekraftig valg å bruke pengene på vedlikehold og rehabilitering framfor å bygge nytt. Vi må lappe buksa istedenfor å låne penger til å kjøpe ny. Det viktigste er å sikre at vi har råd til å levere gode tjenester til barn, unge, syke og eldre og andre vi skal ta vare på i årene som kommer, sier Herheim.    

Rehabilitering og paviljonger

Kommunestyret vedtok i desember 2019 at rådmannen skulle gå gjennom alle planlagte investeringer og lage behovsanalyser for barnehager, skoler, idrettsanlegg og pleie- og omsorgsbygg.   

Under arbeidet med analysene av kommunens bygg vinteren 2019/20, ble det avdekket stor variasjon i tilstand og kapasitet. Det ble klart at enkelte bygg trenger utbedring raskt og/eller har behov for større kapasitet i de neste fire årene.  

Kommunestyret vedtok i april 2020 at rådmannen skulle legge fram en slik behovsplan for helt nødvendige tiltak, som må gjøres på kort sikt. Fordi det er så begrensede investeringsmidler som kan benyttes de nærmeste årene, er det ekstra viktig å bruke kommunens midler så effektivt og hensiktsmessig som mulig.

Se møteprotokoll fra kommunestyrets møte.   

Rådmannen legger i dag fram forslag for å løse utfordringer med tilstand eller kapasitet for de byggene der det er nødvendig med tiltak raskt.

Rådmannen anbefaler at man rehabiliterer byggene som er i dårlig stand. Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak 15. april 2020, der rådmannen ble bedt om å vurdere om byggene kan rehabiliteres, framfor å sette opp nye bygg. Folkevalgte vedtok også at man skal ta utgangspunkt i skolens behov ved vurderingen av behov for idrettsanlegg.

For bygg med for liten kapasitet anbefaler rådmannen midlertidige løsninger. Det er foreslått å sette opp paviljonger for å sørge for tilstrekkelig kapasitet for Ski skole og Sofiemyr skole.  

Se detaljer i nyhetssak om behovsplanen 

Se hele behovsplanen  

Investerer for 800 millioner i 2020

Det er allerede gjort store investeringer i kommunen og flere bygg er under oppføring. Ny Kolbotn skole og flerbrukshall, turnhall i Ski, Kolbotn omsorgsboliger, boliger for rusavhengige på Vardåsen og tilbygg på Mork er noen av prosjektene som det jobbes med nå. Vi har også investert i ny reservevannløsning som sikrer oss god og trygg vannforsyning.

 - Vi investerer for 800 millioner kroner i Nordre Follo i 2020. Vi har fått på plass gode og moderne omsorgsbygg, og bygger en ny storskole med flerbrukshall. Vi har investert tungt i digitalisering, som har gitt elever, pasienter, brukere og innbyggere muligheter som vi ikke hadde fått på mange år om disse investeringene ikke var tatt. Det er høy kvalitet på det vi leverer, og det skal det fortsatt være, sier Herheim.

Kommunen vil spare inn 96 millioner kroner på driften av kommunen i 2020. Hoveddelen av reduksjonen er konsekvens av ny organisering, utvikling av tjenestene, stordriftsfordeler, effektivisering av eksisterende areal og digitalisering.

Behovsplan i 2021 viser muligheter 

Som kommunestyret vedtok i april 2020, vil rådmannen komme tilbake med forslag og anbefalinger for å løse kommunens behov på lengre sikt.  

Langsiktige løsninger vil bli presentert i Behovsplan 2.0 og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), som etter planen legges fram for kommunestyret i juni 2021.  

- Behovsplanen som skal legges fram neste vår, vil kunne si mer om handlingsrommet i årene framover og etter 2023. Det finnes mange muligheter, og som korona-situasjonen har vist, er vi i stand til å både tenke og handle nytt. Nå må vi i første omgang forvalte de verdiene vi har på best mulig måte, sier Herheim.

Se rådmannens omtale av første tertialrapport og behovsplan 

Les også:

1. tertialrapport 2020

Behovsplan versjon 1.0.

 

Sist endret: 17.06.2020