Kommunestyret vedtok bygging på Sofiemyr og Finstad

Kommunestyret har heldagsmøte onsdag 17. juni og har en lang rekke saker til behandling, blant annet behovsplanen som handler om bygg som trenger tiltak raskt.

Nordre Follo kommunes kommunestyre har heldagsmøte onsdag 17. juni og har en lang rekke saker til behandling.

En av sakene gjelder behovsplan versjon 1.0., som omfatter skoler, barnehager og idrettsanlegg som har behov for tiltak de neste fire årene.

Formannskapet behandlet denne saken sist uke og kommunestyrets vedtak er i hovedsak det samme som innstillingen fra formannskapet.

Kommunestyret vedtok i dag at Vevelstadåsen, Hellerasten skole, Greverud skole, Sofiemyrhallen, Greverudhallen, Sofiemyr svømmehall, Ski bad og Kråkstad bad skal rehabiliteres, slik rådmannen har foreslått.

Bygger nye skoler

Rådmannen har tidligere foreslått å rehabilitere alle byggene som har behov for tiltak raskt. De folkevalgte har gjort noen endringer på dette forslaget, og vedtok i dag bygging av to nye skoler.

Kommunestyret har nå vedtatt at det skal bygges en ny barneskole på Sofiemyr, og at byggingen gjøres etappevis. Det settes av midler til hele byggeprosjektet, totalt 225 millioner kroner.

De folkevalgte har også vedtatt at byggingen av Ski Vest ungdomsskole skal starte opp. Dette løser kapasitetsutfordringene for Finstad barneskole, Ski barneskole og Ski ungdomsskole.

Samtidig settes det av 1,5 millioner kroner i 2020/21 til opparbeidelse av uteområdet på Finstad skole.

Svømmehall

Et enstemmig kommunestyre mener det haster med å realisere ny svømmehall på Langhus. De har nå vedtatt at rådmannen skal gå i dialog med idretten for å gjennomgå idrettslagets planer og komme tilbake med en skisse og forslag til gjennomføringsplan i november.

De vedtok også at administrasjonen skal utrede hvordan skolesvømmingen og annet bassengtilbud kan sikres på en tilfredsstillende måte fram til ny svømmehall på Langhus er realisert.

Det ble også vedtatt at barnehagedriften i Vestre Greverud barnehage avdeling Toppenhaug og Kolbotn barnehage avdeling Liaveien avvikles fra august 2021. Bøleråsen barnehage legges ikke ned, men beholdes for å sikre at kommunen har nok kapasitet i Langhusområdet.

Planlegging for et lengre perspektiv

Rådmannen jobber videre med behovsplan versjon 2.0. og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). Her ser de på behovene for hele kommunen på lengre sikt og legger fram forslag for bygg innen helse og omsorg, undervisning, barnehage og idrettsanlegg.

Planlegging av ny Fram ungdomsskole til erstatning for Fløysbonn og Hellerasten skoler videreføres i dette arbeidet.

Planene skal legges fram for kommunestyret i juni 2021. Dette støttet kommunestyret enstemmig.  

Protokollen fra kommunestyremøtet blir laget og publisert i etterkant av møtet, senest fredag 19. juni

Se mer om arbeidet med behovsplaner og handlingsrom 2023

Sist endret: 17.06.2020