Allemannsretten

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.
To barn som sykler på en landevei

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven.  

Allemannsretten er gratis

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold som å telte, bade og raste samt ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis. Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Du må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

Innmark og utmark

Vi anbefaler at du setter deg inn i reglene om Allemannsretten, som er lovfestet i friluftsloven. Skal du ut ferdes i naturen er det viktige å forstå hva som defineres som innmark og utmark.

  • Innmark er enkelt forklart områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen.

  • Utmark er som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet.

Om et område er innmark eller utmark gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

Miljødirektoratets nettside finner du mer informasjon om Allemannsretten.

God tur!

Sist endret: 26.06.2020