Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

Det er nå ikke lenger funn av olje (THC) i prøver tatt i Tussebekken fra Tussetjern mot Gjersjøen. Det er også tatt en ny vannprøve i selve tjernet. Resultatet for denne prøven viser fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig (94 µg/l THC), men nivået ligger 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet.

Ettersom de siste målingene viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder kommunen bading inntil vannprøver viser et nivå som er akseptabelt. Vi legger til grunn grenseverdier anbefalt av Folkehelseinstituttet før vi åpner for bading igjen.

Nye prøver neste uke

Det er ikke mulig å tidfeste når bading igjen vil være tilrådelig. Prøver som tas utover i neste uke vil gi oss et nytt grunnlag for å vurdere situasjonen. Publikum vil få informasjon på kommunens nettside når vannet igjen er trygt å bade i, og plakater som er satt opp for å advare mot bading, vil bli tatt ned.

Pålegg til ansvarlig forurenser

Kystverket har gitt pålegg til ansvarlig forurenser om å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at forurensing inntrer, og å stanse, fjerne eller begrense virkningene av utslippet av hydraulikkolje. Forurenser har engasjert Miljøvakta As for å bistå med sanering etter akutt forurensing og forhindre videre spredning av olje til Tussebekken.

Fra 10. til 16. juli har Miljøvakta hatt fokus på å stanse forurensingen ved utslippsstedet ved å legge ut ekstra oljelenser her.

Overvåker vannkvaliteten

Fra og med 16. juli, overtar Miljøvakta As ansvaret for håndtering av utlagte lenser i både Tussebekken og Tussetjern. Miljøvakta As vil gjennomføre overvåking av vannkvalitet langs bekken og Tussetjern inntil analyser av disse prøvene viser at tilførselen fra utslippet har stoppet.

Kommunen vil foreta daglig befaring av lensene og fortsette med overvåking av vannkvalitet i Tussetjern og Gjersjøen.

Sist endret: 16.07.2020