Ny rundkjøring i krysset Mastemyrveien/Lienga

I forbindelse med utvikling av Mastemyr Næringspark bygges ny infrastruktur, herunder ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152 Mastemyrveien og Lienga.

I tillegg skal det bygges to nye busstopp i Lienga og gjøres tiltak i eksisterende kryss i Trollåsveien/Lienga/Mellomåsveien.

Det er grunneierne i Mastemyr næringspark som er utbygger og finansierer dette.

Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune skal overta veganlegget etter at det er ferdig bygd.

Planlagt tidspunkt for stenging av Mastemyrveien og omlegging av trafikk til midlertidig omkjøringsvei er i
løpet av helgen 8.-10. januar 2021.

Dette kjøremønstret vil vare frem til sommeren. Byggearbeidene er planlagt ferdige i juni 2021.

Se skisse med omkjøring i byggeperioden her.

Se oversiktstegning her.

Dette skal gjøres

Etter en anbudskonkurranse er entreprenøren Leif Grimsrud AS engasjert til å utføre arbeidene. Entreprenør er allerede i gang med forberedende arbeider.

Eksisterende Mastemyrveien skal graves ut
og bygges opp på nytt. Det er derfor nødvendig å stenge Mastemyrveien i byggeperioden og etablere
en midlertidig omkjøringsvei via Lienga utenom anleggsarbeidene. Det vil bli etablert en midlertidig rundkjøring der hvor av-/påkjøringsfeltene til E18 møter Mastemyrveien. Fra den midlertidige rundkjøringen blir det etablert en midlertidig omkjøringsvei som knyttes til Lienga. Videre vil omkjøringsveien bli Lienga – Trollåsen – Mastemyrveien. Mastemyr hotell får direkte avkjøring fra midlertidig rundkjøring.

Det etableres samtidig midlertidig gang- og sykkelvei gjennom anleggsområdet, og midlertidig busstopp.

Mastemyrveien har i dag stor trafikk og det må derfor i perioder påregnes kø på omkjøringsveien.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner byggherre Mastemyr Infrastruktur AS:

Tore Steimoen, mob. 913 97 042, tore.steimoen@wsp.com

Knut M. Tolo, mob. 918 01 392, kmt@ferd.no

Asgeir Solheim, mob. 957 68 648, asgeir.solheim@fabritius.no

 

Sist endret: 16.12.2020