Budsjettet for 2021 er klart

Kommunestyret har nå vedtatt budsjettet for 2021 og strategi- og handlingsplan for de neste årene.

Rådmannen la fram sitt forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP), inkludert budsjett, 23. oktober. 17. desember behandlet kommunestyret saken og vedtok det endelige budsjettet med flere endringer.

Se hele budsjettet og protokollen fra møtet her.

Øker utgifter med 17 millioner 

Mange av kommunens oppgaver er lovpålagt, det vil si at kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne får dem. Alle har for eksempel krav på skoleplass og kommunen har plikt til å tilby en rekke tjenester innen pleie og omsorg.

De folkevalgte kan velge å prioritere mellom oppgaver som ikke er lovpålagt og kommunestyret har endret en rekke poster i rådmannens forslag, blant annet:

 • Tilbakefører 6,05 millioner kroner av det foreslåtte kuttet innen barnehageområdet. Dette dreier seg om utgifter til den generelle driften av barnehagene, midler til bruk av vikarer og åpen barnehage.
 • Tilbakefører kuttet på fritidsklubbene som i rådmannens forslag var på 900 000 kroner.
 • Rådmannen foreslo økt brukerbetaling på kulturskolen, dette ønsker ikke kommunestyret.
 • Rådmannen foreslo en reduksjon på 27 millioner kroner innen sykehjemsplasser. Kommunestyret velger isteden å redusere med 15 millioner kroner. Dette innebærer at 20 sykehjemsplasser på Solborg legges ned, alle beboerne flyttes til andre sykehjem i Nordre Follo.
 • Tilfører 3 millioner kroner til å styrke hjemmetjenesten og forebyggende tiltak innen pleie og omsorg. Ved å styrke det forebyggende arbeidet, øker innbyggernes mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.
 • Vil ha større effektivisering ved samling av fagmiljø innen pleie og omsorg, øker denne besparelsen fra 3,4 til 5 millioner kroner.
 • Rådmannen foreslo en reduksjon innen driften av skoleområdet på 4,2 millioner kroner. Kommunestyret ønsker ikke dette og tilbakefører beløpet.
 • Rådmannen foreslo at barnetrygden skal regnes som del av inntekt ved utregning av sosialhjelp. Dette ville gitt en reduksjon i utgifter på 7,5 millioner. Kommunestyret har strøket dette forslaget.
 • Mobbeombudet ønskes som funksjon, ikke person. Kommunestyret reduserer med 800 000 kroner knyttet til dette.
 • Rådmannen foreslo å redusere antall årsverk i Utekontakten. Kommunestyret ønsker ikke dette og har strøket forslaget.
 • Øker innsparingen på ledergruppe fra fem millioner kroner i rådmannens forslag til syv millioner kroner.  I tillegg reduseres fellesfunksjoner i kommunens administrasjon med 3,5 millioner kroner.
 • Kommunestyret ønsker å jobbe videre med utvikling av eksisterende elbysykkel-stasjoner og utvidelse av ordningen i samarbeid med eksterne aktører. Dermed reduserer de utgiften til dette med 2,5 millioner kroner.

Totalt fører kommunestyrets vedtak til en økning av driftsutgiftene på drøyt 17 millioner kroner sammenlignet med rådmannens forslag.

Bruker av oppsparte midler

Kommunestyret vil dekke inn de økte utgiftene ved noe økt kutt i ledergruppe, sentraladministrasjon og økt gevinst av effektivisering. De flytter 1 millioner vekk fra Kulturåret 2020. Utleie av to kommunale bygg er beregnet å gi inntekt på 1,8 millioner kroner (OMA-bygget på Sofiemyr og Nordbyveien 23).

Resten av de økte utgiftene, 17 millioner kroner, tas fra disposisjonsfondet, det vil si kommunens oppsparte midler.

I rådmannens forslag var det lagt opp til å sette fire millioner kroner inn i fondet. Kommunestyret har nå vedtatt å ta drøyt 17 millioner kroner ut av fondet. Disposisjonsfondet er beregnet til 427 millioner kroner ved slutten av 2020.

Les også:

Se rådmannens forslag til SHP

Sist endret: 18.12.2020