Har analysert kommunens økonomi

Nordre Follo hadde god tjenestekvalitet, middels finanser og relativt lavt kostnadsnivå i 2019.

Nordre Follo har med bistand fra Agenda Kaupang gjennomført en økonomianalyse for kommunen. Formålet er å kartlegge nivået på finanser og kostnader, sammenlignet med kommuner som det er naturlig at Nordre Follo sammenlignes med.

Hovedfunn i analysen

Analysen viser at Nordre Follo i 2019 hadde god tjenestekvalitet, middels finanser og relativt lavt kostnadsnivå.

Nordre Follo blir sammenlignet med Ski, Oppegård, Drammen, Kristiansand, Nannestad og Sandnes, i tillegg til gjennomsnittet i kommunegruppe 13, som er store kommuner med 20 000 - 120 000 innbyggere.

Finansene til Nordre Follo er svekket fra 2018 til 2019. Nordre Follo har høyere netto lånegjeld og lavere netto driftsresultat i 2019 enn gjennomsnittet i kommunegruppen i 2019. Begge nøkkeltallene viser en negativ utvikling. Disposisjonsfondet er noe høyere enn gjennomsnittet, men lavere enn det var i 2018. 

Les hele analysen (pdf)

Bruker mindre penger

Kostnadsnivået var 14 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Hovedårsaken til dette var lave kostnader til grunnskole, 87 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet.

Kostnadsnivået var høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen innenfor tjenestene barnehage (13 millioner), barnevern (32 millioner), bolig (3 millioner), helse (7 millioner), pleie og omsorg (48 millioner), sosial (11 millioner) og samferdsel (2 millioner). 

Når man skal vurdere kostnadene, er det viktig å se på utviklingen over tid. Sammenlignet med 2018 var kostnadene i 2019 redusert med 7 millioner kroner for alle tjenester samlet. Størst reduksjon var i tjenestene barnevern og helse, som reduserte kostnadene med henholdsvis 13 og 14 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppen. Barnehage reduserte kostnadene med 3 millioner kroner. 

God kvalitet på tjenestene 

Pleie og omsorg var den tjenesten der kostnadene økte mest fra 2018 til 2019 målt i forhold til gjennomsnittet i kommunegruppen, med 11 millioner kroner. Også utgiftene til administrasjon og plan og byggesak økte noe, men disse tjenestene drives fortsatt rimeligere enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

Den mest kostnadseffektive kommunen i analysen er Nannestad kommune. I sum driftet de tjenestene 424 millioner kroner rimeligere enn Nordre Follo. Sandnes kommunes kostnader var 93 millioner kroner lavere og Drammen sine kostnader var 76 millioner kroner lavere.  

Analysen viser at tjenestekvaliteten i Nordre Follo kommune i 2019 var god med en 153. plass av totalt 422 kommuner.

Fakta om analysen

Analysen er basert på regnskapene til Ski og Oppegård kommuner for 2019. Kommunen gjennomførte høsten 2019 en tilsvarende økonomianalyse for regnskapsåret 2018 som ble presentert for kommunestyret.

Formålet med analysen er å kartlegge nivået på finanser og kostnader til kommunen, sammenlignet med kommuner som det er naturlig at Nordre Follo sammenlignes med. Nordre Follo blir sammenlignet med Ski, Oppegård, Drammen, Kristiansand, Nannestad og Sandnes, samt gjennomsnittet i kommunegruppe 13 som er store kommuner med 20 000 - 120 000 innbyggere.

Analysen av kommunens finanser gir et bilde av den økonomiske bærekraften og det økonomiske handlingsrommet til kommunen. Analysen av kostnadene gir et bilde av kostnadsnivået og potensiale for effektivisering.

I analysen vurderes kostnadene i sammenheng med kvaliteten på tjenestene, basert på kommunebarometeret. Regnskapet er korrigert for systematiske variasjoner i utgiftsbehovet mellom kommune. Dette betyr at forskjeller knyttet blant annet til demografiske forskjeller og sosiale forhold tas inn i beregningene. 

Brukes for å gjøre prioriteringer

Økonomianalysen for 2019 er viktig som grunnlag og kvalitetssikring når kommunen jobber med budsjett- og økonomistyring. Den er også et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 og i kommunens omstillingsprogram, Handlingsrom 2023.

I dette arbeidet er budsjett- og økonomistyringsverktøyene som Nordre Follo kommune har utviklet gode verktøy som legger et grunnlag for at kommunestyret kan gjøre gode og effektive prioriteringer.

Verktøyene skal brukes til å sammenligne oss med kommuner vi mener vi kan lære av og sikre at vi gjør gode prioriteringer og har god økonomistyring i alle tjenester.

Les hele analysen (pdf)

 

 

 

Sist endret: 25.08.2020