Varsel om oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 1. november
Formannskapet vedtok 26. august at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 legges ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 1. november 2021.

Nordre Follo kommune starter arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Hensikten med planarbeidet er en samlet arealdel for kommunen som bygger på FNs bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

Se Rullering av kommuneplanens arealdel 

Sist endret: 05.10.2021