Sanderveien - planforslag detaljregulering

Høringsfrist: 20. november 2020
Detaljplan for Sanderveien i Ski sentrum ble 1. gangsbehandlet av plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune 11. september 2019. Formålet med planen er å bygge sykkelvei med fortau på vestsiden av Sanderveien.

Kjørebanen vil være der den er i dag. Mellom sykkelveien og kjørebanen blir det en grøntrabatt med trær. I tillegg regulerer planen hele rundkjøringen Sanderveien/Åsenveien.  

Teknisk plan er nå godkjent av Statens vegevesen og forslaget legges ut på høring. Se planavgrensning i vedlegg 1 nedenfor. 

  Sanderveien snittbilde.jpg

Dokumenter i saken

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart del 1
 3. Plankart del 2
 4. Plankart del 3
 5. Planbestemmelser
 6. Merknader samlet
 7. Merknader - tillegg 
 8. Forslagstillers oppsummering av merknader
 9. Teknisk plan
 10. Støyutredning
 11. Saksframstilling 1.gangsbehandling 11.09.2019
 12. Miljøoppfølgingsplan MOP
 13. Blågrønn faktor
 14. Illustrasjonsplan felles for skolekvartalet
 15. ROS – analyse
 16. Notat fra Link arkitektur 11.09.2020 om rundkjøring Sanderveien Åsenveien
 17. Notat fra Multiconsult 01.09.2020 om rundkjøring Sanderveien

Tidligere politisk behandling 

Du kan si din mening 

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Send dine innspill til postmottak 

Du kan også sende brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. Merk innspillet med saksnummer 201805. Fristen for uttalelse er 20. november 2020. 

Har du spørsmål? 

Kontakt oss på telefon 02178. Husk å oppgi saksnummer 201805 og saksbehandlers navn, Kristine Sand. 

Du kan også sende oss en melding via ID-porten

Sist endret: 12.10.2020