Planforslag Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 4. februar 2021
Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 15.09.20 å legge planforslag for Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringsplanen er transformasjon og utvikling av deler av Ski sentrum. Planen legger rammer for etablering av ny bolig- og næringsbebyggelse, samt torg og strukturerende gatetun som grønne og bymessige møteplasser. I tillegg reguleres del av Jernbaneveien.

Prosjektets utforming/plangrep er tilpasset i etterkant av politisk 1. gangs behandling slik at planforslaget er i tråd med vedtaket.

Dokumenter som er revidert i henhold til vedtaket og legges ut til offentlig ettersyn:

Tilleggsmateriale:

Opprinnelig innsendt planforslag til politisk behandling:

Endringene av planforslaget er i hovedsak en justering av fotavtrykk til feltene BKB1, BKB2 og BKB6, samt endringer av høyder for å tilpasse seg solvinkelen sent på dagen. Endringene medfører at det tilpassete planforslag legger til rette for ca. 480 boliger.

Du kan si din mening

Du kan sende uttalelser til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.
Merk uttalelsen med 20/00102.

Du kan også se og skrive inn innspill til planen direkte i vårt 3D-verktøy.

Fristen for uttalelser er 04.02.2021.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Annette Mohr ved virksomhet byutvikling og arealplanlegging på telefon 94 02 37 33 eller e-post annette.mohr@nordrefollo.kommune.no.

 

Sist endret: 18.12.2020