Planforslag for Sønsterudveien 2 til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 6. november 2020
Nordre Follo kommune vedtok 23. juni 2020 å legge reguleringsplanforslag for Sønsterudveien 2 til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan si sin mening.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ca. 48 leiligheter, næringslokaler for en større dagligvarehandel og mulighet for noen mindre virksomheter innen forretning og tjenesteyting. 

Uteoppholdsarealer legges på lokk over næringsarealene, med et skråplan ned mot Skredderstubekken.

Det er tatt hensyn til potensiell flomfare siden planområdet ligger langt nede i vassdraget. 

Trafikkmønsteret vil være uendret dagens, men det skal gjøres en oppstramming av krysset Skiveien- Bekkeliveien og utvidelse av gang-og sykkelveien i Sønsterudveien.

Tomten ligger støyutsatt til, og det er derfor satt detaljerte bestemmelser til utforming av leiligheter for best mulig å ivareta god bokvalitet.

Dokumenter i saken

Se alle saksdokumentene i politisk møtekalender

Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer PLAN 19/00171.

Fristen for innspill er 6. november 2020.

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vuderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettsider omtrent en uke før saken behandles.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon 02178 eller e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 23.09.2020