Planforslag for Sofiemyr barneskole til høring/offentlig ettersyn

Høringsfrist: 8. september
Reguleringsplanforslaget legges ut slik at interesserte kan gi uttalelse. Fristen for å gi innspill er 8. september.

Om planen 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en ny 4-parallell barneskole for 784 elever og mulig utvidelse med en avdeling på tilgrensede felt. Skolen kan bygges i to etasjer med tekniske rom på taket. Skolens uteområde etableres i hovedsak sør fra bygningen ut mot 100-meterskogen. Skogen og matchbanen kan brukes som aktivitets- og lekeområder i skoletiden. 

Bryterhuset og Holberg barnehage opprettholdes slik de ligger i dag, men bryterhuset kan få en utvidelsesmulighet med ca. 400m2 og barnehagens uteareal kan økes mot sør. Mot øst beholdes barnehagetomtens avgrensing som i dag.   

Muligheten for parkering nord i idrettsparken, med atkomst fra Kongeveien foreslås redusert plasser for å skape en trafikksikker atkomst til myke trafikanter.  

Planforslaget er i hovedtrekkene i tråd med områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark og følger opp vedtak om å bygge ny Sofiemyr barneskole på Fram-tomta. Kommunedirektøren vurderer at skoleanlegget vil bidra positivt til å gjøre Sofiemyr idrettspark til en mangfoldig møteplass i lokalsamfunnet. Planen sikrer utstrakt sambruk av utearealer, sykkelparkering, kjørearealer og parkeringsplasser som er i tråd med kommuneplanens føringer for god og effektiv arealutvikling.  

Prosessen hittil

Oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet ble avholdt 31.august 2021.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på denne nettsiden under fanen «Planbehandlinger».

Det ble varslet oppstart av planarbeid 1. oktober 2021.

Høring/Offentlig ettersyn

Den 21. juni 2022 vedtok utvalg for areal, klima og byggesak å legge planforslaget for Sofiemyr barneskole ut på høring/offentlig ettersyn. Høring betyr at du kan gi innspill til planforslaget.

Dokumentene som nå ligger ute på høring og offentlig ettersyn finner du på denne nettsiden under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01510. Fristen for innspill er 8. september 2022

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling.

Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i møtekalenderen på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles. Sakspapirene finner du her.

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret høsten 2022.

Dokumenter 

Planbeskrivelse 

Reguleringsplankart 

Reguleringsbestemmelser 

Illustrasjonsplan 

Perspektiver 

Snitt landskap

Sol- og skyggeanalyser 

ROS-analyse 

Trafikkanalyse 

Akustikk- vurdering av støyforhold 

Geotekniske vurderinger 

NVE- områdestabilitet 

VAO Plan_foreløpig 

Veitegning C-101 

Helsekonsekvensvurdering 

Merknader ved varsel om oppstart 

Oppsummering innspill med kommentarer 

Saksfremlegg 

Saksprotokoll 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 30.06.2022