Forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum

Høringsfrist: 1. februar 2021
Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Hensikten med foreslått reguleringsendring er å legge til rette for en fordeling av rekkefølgekravene mellom utbyggere i Ski sentrum og sikre at opparbeidelsen av rekkefølgekravene ikke er avhengig av kommunens økonomi.

De endrede rekkefølgebestemmelsene fastsetter hvilke planfaglige tiltak som må på plass for at utviklingen av Ski skal gjennomføres i henhold til mål og rammer i vedtatte planer og retningslinjer.

Fremdrift

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret våren 2021.

Her finner du dokumentene

Til offentlig ettersyn:

Saksdokumentene kan du se i politisk møtekalender.

Informasjon om saksgang, samt tidspunkt og sted for politiske møter finner du i politisk møtekalender her på kommunens nettside, og ved å kontakte kommunens sentralbord på tlf. 02178.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill på e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til:
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer 20/02129.

Fristen for innspill er 01.02.2021.

Har du spørsmål?

Husk å oppgi saksnummer 20/02129 og saksbehandlers navn, Runar Walberg, når du tar kontakt med oss. Du kan også ringe oss på telefon 02178.

Sist endret: 09.12.2020