Bregnefaret boliger og Vardåsen boliger

Høringsfrist: 24. mai 2021
Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 27. april 2021 navn på to kommunale omsorgsboliger. Navnene er Bregnefaret boliger og Vardåsen boliger.

Se saksfremlegg og vedtak. 
Saksnummer er 29/21.

Klage på vedtak om nytt navn

Lov om stadnamn § 12 fastslår hvem som kan klage på vedtak om nytt navn. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valg av navn.

En eventuell klage skal være skriftlig og grunngitt.

Send klage 

Klagen vil bli behandlet jf. § 12 femte ledd i lov om stadnamn. Klagefristen er tre uker. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Sist endret: 03.05.2021